Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Doktorand i kulturantropologi

Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedriver utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Institutionen har ett fyrtiotal medarbetare. Verksamheten består till stor del av forskning och har två framstående forskarmiljöer som rymmer professorer, forskare, postdoktorer och flertalet doktorander. Vid institutionen ges undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i kulturantropologi och etnologi på två campus (Uppsala och Visby). Mer om institutionen och den forskning som bedrivs där finns på http://antro.uu.se.  

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Institutionen söker en doktorand i kulturantropologi från och med den 1 september 2023. Tjänsten ingår i doktorandnätverket The Anthropology of Global Climate Urgency (C-Urge) finansierat av Horizon Marie Sklodowska-Curie Actions MSCA-DN 2021-utlysning (Anslag med avtalsnummer: 101073542). I nätverket ingår fem europeiska lärosäten som samarbetar i att utbilda doktorander i social/kulturantropologi vilka kommer att vara banbrytande för innovativ och välbehövlig kvalitativ klimatvetenskap.

Doktoranden på denna tjänst kommer vara placerad vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet och kommer att bedriva forskning inom ramen för C-Urge-projekt 6: The Urgency of Deforestation: Expertise, Technology and Media in the Forest Economy of Argentina under handledning av handledare vid Uppsala universitet och vid University of Edinburgh, Storbritannien.

Läs mer om doktorandnätverket C-Urge och projekt 6: The Urgency of Deforestation: Expertise, Technology and Media in the Forest Economy of Argentina här.

Arbetsuppgifter: Som doktorand på denna tjänst förväntas kandidaten:

- genomföra nio (9) månaders etnografiskt fältarbete i Argentina.
- genomföra en praktikperiod på tre (3) månader SEI Stockholm Environmental Institute
- förbinda sig till de grundläggande premisserna för etiskt sund forskning inom antropologi och till H2020-programmets riktlinjer för FAIR-data
- arbeta i team (i fält, med medborgarforskning och i forskningskonsortiet).
- hålla deadlines och delta aktivt i de olika utbildningsaktiviteter som konsortiet anordnar.
- skriva en doktorsavhandling.
- bidra till de olika akademiska och icke-akademiska resultaten av projektet (forskningskommunikation, samverkan med det omgivande samhället, etc.)

Kvalifikationskrav:  Utbildning på forskarnivå i kulturantropologi regleras av den allmänna studieplanen. För allmän information om behörighet och kraven för antagning: https://www.antro.uu.se/admissions/phd-studies/

Sökande uppfyller kraven för allmän behörighet till forskarutbildning om de har behörighet på avancerad nivå, genomgått kurser om minst 240 hp, med minst 60 hp från utbildning på avancerad nivå eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper antingen i Sverige eller utomlands.

Utöver de allmänna behörighetskraven som anges ovan ska den sökande även ha avlagt en examen på avancerad nivå i kultur- eller socialantropologi eller motsvarande. Sökande som har förvärvat motsvarande kunskaper antingen i Sverige eller utomlands uppfyller också de särskilda behörighetskraven.

Det finns ingen nationalitetsbegränsning, men sökande måste följa följande mobilitetsregel; att inte ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna omedelbart före rekryteringens datum (senast i juni 2023), med undantag om det handlat om en del av en obligatorisk nationell tjänstgöring eller ett förfarande för att erhålla flyktingstatus enligt Genèvekonventionen. (art. 6.2 i bidragsavtalet).

Vid bedömningen av de sökande kommer avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna kapacitet bedöms utifrån den sökandes forskningsförslag inom ramen för projektet The Urgency of Deforestation: Expertise, Technology and Media in the Forest Economy of Argentina. Projektbeskrivningen ska beskriva hur den föreslagna forskningen ska genomföras, inklusive fältarbete för datainsamling. Den sökandes förmåga bedöms även i relation till tidigare uppsatser och publicerat material. 

Då forskarutbildningen till största del är på engelska, är förmågan att uttrycka sig i tal och skrift på engelska av stor vikt, liksom goda kunskaper i spanska för att utföra fältarbete. Personlig eller yrkeserfarenhet från och/eller särskilt intresse för Argentina stärker ansökan.

Bedömningen kommer att beakta den sökandes ambition, organisations- och kommunikationsförmågor samt engagemang i högkvalitativ forskning och tillämpad vetenskap.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Övrigt
Utbildning på forskarnivå i Sverige har en varaktighet på fyra (4) år och innebär en anställning som doktorand. Doktorander förväntas bedriva sin utbildning på forskarnivå genom att arbeta heltid och genom att aktivt delta i institutionens verksamhet. Obligatoriska administrativa och undervisningsuppgifter vid institutionen får inte överstiga 20 % av heltid.

Doktoranden kommer att få lön i enlighet med MSCAs regelverk för rekryterade doktorander. Den exakta (netto)lönen kommer att bekräftas vid antagningen och är beroende av lokala skatteregler och på landkorrigeringsfaktorn (för att ta hänsyn till skillnaden i levnadskostnader i olika EU-medlemsstater). I lönen ingår levnadsbidrag, rörelsebidrag och familjebidrag (i förekommande fall). Den garanterade doktorandfinansieringen vid Uppsala universitet omfattar 48 månader och ska täcka både den anställdes och arbetsgivarens obligatoriska utgifter. 

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan på engelska ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

1. Personligt brev (max 1 sida). Om kandidaten inte har en magisterexamen i social/kulturantropologi behöver annan relevant erfarenhet av fältarbete eller förtrogenhet med ämnet och/eller området (som praktikant, volontär, etc.) som t.ex. inom offentlig sektor, civilsamhället eller näringslivet beskrivas.

2. Projektbeskrivning (max 5 sidor, inklusive bibliografi) inom ramen för projekt 6: The Urgency of Deforestation: Expertise, Technology and Media in the Forest Economy of Argentina inklusive motivering och förslag på möjliga fältplatser och metoder;

3. Kopia på examensbevis som styrker den sökandes behörighet för studier på forskningsnivå i kulturantropologi (vilket kommer att behöva valideras om kandidaten är nominerad, eller före anställning);

4. CV (max 3 sidor)

5. Kopia på masteruppsats inom disciplinen kultur/socialantropologi eller motsvarande;

6. Namn och tillhörighet till två referenspersoner som kan ombes att skriva ett rekommendationsbrev om kandidaten nomineras.

7. Andra publikationer eller relevanta dokument, om sådana finns, som stödjer ansökan.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Utas, prefekt, kulturantropologi och etnologi, mats.utas@antro.uu.se, 018-471 2287

Susann Baez Ullberg, ansvarig forskare 018-4714509, susann.baez.ullberg@antro.uu.se

Anna-Sofia Hedberg, utbildningsledare historisk-filosofiska fakulteten 018-4716982, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 december 2022, UFV-PA 2022/4074.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4074
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-12-31

Tillbaka till lediga jobb