Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver
omfattande och framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och
vårdvetenskap. Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen,
mastersprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag
nio forskargrupper med sammanlagt ca 160 anställda och ytterligare ca 100 anknutna
forskare. Läs mer på www.pubcare.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar, är ett brett ämnesområde som omfattar åldersrelaterade sjukdomar/tillstånd såsom demenssjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, sarkopeni, fall och andra geriatriska syndrom. Geriatrik är en livaktig disciplin vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Sektionen för geriatrik sorterar under Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och här pågår framför allt forskning kring kognitiva sjukdomar. Vid sjukhusets Minnes- och geriatrikmottagning bedrivs kliniska studier som syftar till att bättre förstå sjukdomsförloppet vid f.f.a. Alzheimers sjukdom, men även olika aspekter av det normala åldrandet. Här finns också en omfattande biobank kopplad till kliniska data. På Rudbecklaboratoriet verkar forskargruppen Molekylär Geriatrik, där man studerar neurodegenerativa sjukdomars molekylära mekanismer i syfte att bättre förstå bakomliggande orsaker och utnyttja sådan kunskap i utvecklingen av ny diagnostik och terapi.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet, undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma. Klinisk tjänstgöring som specialistläkare i geriatrik ingår. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig
som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. (Se AO 31 §).
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. (se AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i geriatrik. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för denna anställning. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i geriatrik.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk och klinisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningsmeriter inom geriatrik är av särskild betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO 20 §). Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB § 3).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5 Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB § 6.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:

Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Dekanus Karin Forsberg Nilsson +46 (0)18 471 41 58, +46 (0)70 167 9579
karin.nilsson@igp.uu.se, Prefekt Karin Nordin +46 (0)70-6769634 Karin.nordin@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/3315.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3315
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-11-01
Sista ansökningsdag 2022-01-17

Tillbaka till lediga jobb