Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för elektroteknik består av de tre avdelningarna elektricitetslära, fasta tillståndets elektronik och signaler och system. Antalet medarbetare uppgår till ca 130 personer. De tre avdelningarna är väl integrerade och har ett väl utvecklat samarbete inom både forskningen och grundutbildningen. Institutionen är under stark utveckling med många spännande tillämpningsområden inom elektrifiering, digitalisering och sensorteknik. Institutionens medarbetare samarbetar ofta med ledande svensk industri inom avdelningarna olika kompetensområden. Läs mer om institutionen på vår webbplats https://elektroteknik.uu.se.

Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för signaler och system vid institutionen för elektroteknik. 

Avdelningen för signaler och system bedriver forskning inom ett brett fält omfattande signalbehandling, trådlös kommunikation, trådlösa sensornätverk, reglerteknik och maskininlärning. Forskningen är till största delen finansierad av externa anslag från Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och VINNOVA. Avdelningen har två forskarutbildningsprogram, Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling och Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik. På undervisningssidan är avdelningen ansvarig för ett stort antal kurser på ingenjörsutbildningarna. Avdelningen för signaler och system är väletablerad i det internationella forskarsamhället och har goda kontakter med svensk industri.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Signalbehandling är till stor del en metodvetenskap med en omfattande verktygslåda som kan användas inom en lång rad av ämnesområden och är en naturlig del av de flesta moderna IT system. Den fjärde och femte generationens mobiltelefonisystem, trådlösa sensornätverk, sensorfusion, infotainment- och säkerhetssystem i bilar, navigation och audiosystem använder olika former av avancerad signalbehandling. Signalbehandlingen använder ofta modellbaserade och datadrivna metoder. Ofta används matematisk-statistiska-adaptiva metoder och algoritmer för att lösa olika problem. På senare tid har ämnet breddats väsentligt i takt med att beräkningskraft och stora mängder av sensordata blivit tillgängliga inom olika tillämpningsområden. Inom så kallade ”Cyber Physical Systems” där säkerhet och integritet är viktiga ingredienser, används olika typer av signalbehandling. Andra områden är maskininlärning, neurala nätverk, och olika typer av distribuerade system. 

Arbetsuppgifter:

 • Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
 • Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Avdelningen för signaler och system ansvarar för forskarutbildningen i elektroteknik med inriktning mot både signalbehandling och reglerteknik varför det är önskvärt att innehavaren av anställningen kan ansvara för båda ämnesområdena.
 • Information om forskning och utvecklingsarbete och planering och ledning av forskningsprojekt.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen omfattar lednings- och personalansvar för avdelningen för signaler och system.

Behörighetskrav:

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamheten inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid breda forskningsmeriter med teoretiskt djup men som också har förutsättningar att kunna komma till nytta inom för svensk industri viktiga teknikområden.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom de ämnesområden som avdelningen ansvarar för det vill säga företrädesvis signaler och system, signalbehandling, trådlös kommunikation, reglerteknik, elektronik, digitalteknik och inbyggda mätsystem.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering och personalansvar. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.  Samverkansskicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamarbete.

Övrig skicklighet: Erfarenhet av innovations- och patentarbete, ledande positioner i industrin och/eller andra ledande befattningar som till exempel styrelseuppdrag är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mats Leijon, tel 070 425 09 23, epost: mats.leijon@angstrom.uu.se eller prefekt Jörgen Svensson tel 072 999 95 57, epost: jorgen.svensson@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021, UFV-PA 2021/1107.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1107
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-08-02

Tillbaka till lediga jobb