Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier. Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 80 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se .

Arbetsuppgifter: Anställningen inkluderar undervisning, examinering, forskning och administration. Ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet består av studiet av våldsamma konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Utbildning och forskning vid institutionen är problemstyrd och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster genom att teori, metoder och empirisk forskning integreras. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning på grund och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, samt följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet. Seniora lektorer förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön och att periodvis ta sig an större administrativa uppdrag.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom freds- och konfliktforskning, eller inom ett relaterat ämnesområde, alternativt har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Sökanden måste vidare ha publicerat forskning inom fältet freds- och konfliktforskning i en eller flera internationella referentgranskade (peer-review) publikationer. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För närvarande sker all undervisning vid institutionen på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Utmärkt engelska (både muntligt och skriftligt) är därmed ett krav. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för denna position. Enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras som rutin.

Bedömning: Vid bedömningen av sökanden, kommer lika vikt att läggas på undervisnings- och forskningskunskaper och vid bedömningen av forskningskunskaper kommer forskningskvalitet att väga tyngst. Vid bedömningen av forskningsfärdigheter kommer särskild vikt att läggas vid sökandes nuvarande forskning, utöver dess påvisade förmåga att initiera och bedriva forskning inom området för freds- och konfliktforskning. Publikationer i högt rankade akademiska tidskrifter och med ledande akademiska förlag, samt framgång i att erhålla forskningsbidrag i konkurrens, är meriterande. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare beaktas förmågan att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå. Vikt fästs även vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet bör vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer undervisningskvalitet att vara det främsta övervägandet. Omfattningen av undervisningserfarenhet, både i bredd och djup, kommer också att beaktas. Vidare kommer man att överväga förmågan att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, samt förmågan att koppla forskning till undervisning med avseende på forskning i ämnet, ämnesdidaktik samt undervisning och lärande inom högre utbildning.

Förmågan att interagera kring frågor om undervisning och lärande i högre utbildning med aktörer inom och utanför universitetet ingår också i bedömningen av pedagogisk expertis.

När universitetet utser nya lärare måste de sökande väljas ut som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av deras kompetens och expertis, bedöms ha den bästa potentialen att utföra och utveckla relevanta uppgifter och att hjälpa till att främja verksamheten.

Rekryteringskommittén kan i denna rekrytering komma att använda intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökanden bör därför lämna in en lista över referenspersoner med inblick i sökandens yrkeskunskap samt personliga egenskaper som kan vara av betydelse för tjänsten, t.ex. förmåga att samarbeta, förmåga att leda och arbetsmetoder.

Administrativ och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Förmåga till övergripande operativ planering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar operativa prioriteringar samt förmågan att arbeta strukturerat baserat på medvetenhet om mål och kvalitet är en merit.

Ledarskapsförmåga demonstreras genom förmågan att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar och motivera andra, samt förse dem med vad som behövs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmågan att samordna gruppen och bidra till att skapa en känsla av engagemang, delaktighet och glädje i arbetet och att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på demonstrerad förmåga.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande), som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo, bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Sådana personliga förhållanden som åberopas ska vara dokumenterade och möjliga att verifiera.

Ansökningsförfarandet: En fullständig ansökan ska inkomma via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev, inklusive lista med appendix
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • En tydlig beskrivning av den sökandes undervisningserfarenhet, där antal undervisningstimmar är specificerat
 • Lista med referenspersoner

Instruktioner till sökande av anställning som universitetslektor

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4866.

För ytterligare information: 
Uppsala universitets anställningsordning
Samhällsvetenskpaliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Melander, erik.melander@pcr.uu.se och Ashok Swain, ashok.swain@pcr.uu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Maria Andersson, 018- 471 19 05, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2021, UFV-PA 2020/4866.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4866
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-17
Sista ansökningsdag 2021-02-17

Tillbaka till lediga jobb