Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med sina ca 140 medarbetare och 2000 grundutbildningsstudenter. Vi bedriver omfattande forskarutbildning och har ca 35 doktorander. Forskarskolorna MIT och FIRE är också knutna till institutionen. Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap, International Business, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

Doktorandanställningarna utlyses enligt följande:

 • 2 doktorandanställningar (öppna/allmänna) i företagsekonomi där finansiering sker med fakultetsmedel. Vi ser gärna sökande inom redovisning, internationellt företagande och marknadsföring men även inom entreprenörskap och organisation.
 • upp till 6 doktorandanställningar i företagsekonomi inom följande projekt:

Projekt 1: Kognitionens roll vid intuitiv expertis, IT och strategiskt beslutsfattande

Projektet fokuserar på förhållandet mellan IT-relaterade artefakter och mänskliga aktörer på strategisk och operativ nivå vid organisationsbeslut, med särskild tonvikt på kognition och intuitiv expertis. Det finns nu större möjligheter att antingen förstärka eller ersätta mänsklig kognition och intuitiv expertis inom organisatoriskt beslutsfattande genom att tillämpa IT-baserade verktyg på ett större utbud av beslutsaktiviteter än någonsin tidigare – exempelvis inom riskhantering samt fusioner och förvärv. En fråga som därför blir intressant är om framtida utveckling och tillämpning av IT-baserade verktyg i olika beslutssituationer som traditionellt är reserverade för mänsklig bedömning verkligen kan ersättas med IT-baserade verktyg eller om mänsklig bedömning omfattar dimensioner som inte kan ersättas. Projektets övergripande syfte är att undersöka kognition i beslutsfattande vid organisationsbeslut. De antagna doktoranderna kommer att ha möjlighet att utveckla projektplanen tillsammans med handledarna, men ett specifikt fokus kommer att läggas på kognition och IT-frågor.

Antal platser: 2

Notera: Dessa doktorandplatser är möjliga under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 2:  Implementering av nya arbetsprocesser och teknologier i samband med elektrifieringen av fordons- och elnätsindustrin

Elektrifieringen står inför ett flertal viktiga utmaningar som rör teknisk utveckling inom både fordonsindustrin och elnätsindustrin, men även förmågan inom dessa industriers företag att klara av att implementera den nya tekniken i sina organisationer. Denna implementering kan exempelvis tänkas hindras av såväl kunskapsbrist om nya tekniker och arbetssätt som elektrifieringen kräver, samt av en stor tveksamhet inför att förändras som har sitt ursprung både i den egna organisationen och i de företag som de är beroende av. Men även hittills okända hinder som är mer specifika för elektrifiering kan tänkas utgöra utmaningar i implementeringen av teknik och arbetsprocesser. Doktorandprojektet kommer (1) att kartlägga utmaningar som försvårar implementeringen av ny teknik för elektrifiering i både fordons- och elnätsföretag. Detta kommer göras med ett fokus på vad organisationerna själva upplever som utmaningar samt hur dessa på verkar organisationens och dess medarbetares beteende i elektrifieringsarbetet. Utöver denna kartläggning kommer projektet även att (2) analysera hur utmaningarna i de olika industrierna är sammankopplade, samt (3) vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika eller överkomma dessa hinder för elektrifiering.

Som doktorand inom detta projekt förväntas du aktivt delta genom att göra självständig forskning och därmed bidra till projektmålen genom att skriva och publicera forskning baserad på empiriska resultat som erhållits i projektet. I din forskning kommer du att handledas av erfarna forskare som också aktivt kommer att delta i projektarbetet.

Antal platser: 1

Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 3: Värdeskapande och ICT-innovationer i ett vetenskapligt megaprojekt

Projektet fokuserar på gemensamt värdeskapande och ICT-innovationer relaterat till ett vetenskapligt megaprojekt, ESS (the European Spallation Source), som för närvarande konstrueras i södra Sverige. Tidigare studier från ”big science”-organisationer  problematiserar värdeskapande från forskningsanläggningar och argumenterar att värde oftast samskapas genom interaktion mellan aktörer från olika områden i samhället.

Projektet är en del av ett större forskningsprojekt om ESS. Det fokuserar specifikt på utveckling av ICT-lösningar i interaktion med en ”big science”-organisation under organisationens uppbyggnad. Syftet är att få nya insikter om ICT och gemensamt värdeskapande under konstruktionen av ett megaprojekt. Doktoranden har möjligheten att utveckla projektplanen tillsammans med handledarna, båda erfarna forskare som också deltar aktivt i projektet. Vi letar efter en kandidat med ett intresse för både interorganisatoriska frågor och ICT-relaterade problem.

Antal platser: 1

Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 4:   Connectivity Leadership

Digitalisering innefattar ett helt spektrum av programvarudrivna processer - hela vägen från sk ”datafication” och beräkning till prognoser, gestaltning, kommunikation och handling. Förhoppningarna är stora att den digitala omvandlingen kommer att hjälpa oss att hitta nya lösningar på gemensamma problem; att den kommer att stimulera ekonomisk utveckling såväl som att hjälpa oss att fatta bättre beslut. Den tekniska utvecklingen kan idag ses som konstant och ständigt fortgående, men det krävs en proaktivitet för att hantera digitaliseringsprocessens mänskliga och sociala dimensioner, till exempel för att anpassa och identifiera nya möjligheter eller att upprätthålla ett samhälle där integritet och rättigheter inte blir offer i digitaliseringsprocessen. Med andra ord kan den digitala omvandlingen inte överlåtas till slumpen eller betraktas som självorganiserad. Detta doktorandprojekt kommer behandla konsekvenserna av digitalisering för ledarskapsprocesser. Projektet syftar till att skapa ny kunskap om ledarskapsprocesser som ger väsentlig insikt i komplexa innovationssammanhang. Sådana sammanhang inkluderar innovationsplattformar, interorganisatoriska samarbeten eller liknande miljöer som möjliggörs av digitala processer och där en komplex uppsättning olika aktörer är engagerade. Vi söker därför efter en doktorand som är intresserad av att utforska ledarprocesserna ur ett mikroperspektiv med kvalitativa forskningsmetoder.

Antal platser: 1

Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Projekt 5: Digitalisering av finansiella tjänster

Digitalisering har de senaste åren förvandlat finansiella tjänster och revolutionerat samspelet mellan banker och försäkringsbolag och deras kunder; från interaktion på kontorstid till att kunden kan använda tjänster dygnet runt. Ny teknik som AI och blockchain underlättar utveckling av nya och redan etablerade tjänster och möjliggör snabbare och automatiserad interaktion mellan tjänsteleverantörer, kunder och andra motparter. Samtidigt utvecklas myndigheternas reglering av finansiella tjänster till att bli allt strängare vilket ger effekter på förändringen. Vi söker doktorander som är intresserade av att utforska spänningen mellan tröghet och digital transformation och vilken inverkan som finns på samspelet mellan aktörer och värdeskapande processer. Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp bestående av flera andra forskare.

Antal platser: 1

Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att sökt extern finansiering erhålls.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §, i universitets regler och riktlinjer samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Behörighet: För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighet - Språkkrav Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går att visa att språkkraven uppfylls på flera sätt, inklusive ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS, eller genom tidigare gymnasie- eller högskolestudier. Vid språktesten krävs följande resultat:

IELTS: ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5 TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1–6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90. Cambridge: CAE, CPE

Mer information om engelskakrav.

Notera att en master/magisteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 3 juni 2020.

Kriterier för bedömning av ansökan: se bedömningsgrunder

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. CV
 2. Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska vara relaterat till projektet i fråga.
 4. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken av doktorandplatserna man söker.
 5. Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas.
 6. Dokument för att visa att språkkraven uppfylls.
 7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifterna till referenterna (e-post och telnr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder, se instruktioner för rekommendationsbrev.

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum 20-22 april 2020. Kallelse går ut via e-post till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september 2020.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: lämnas av studierektor för forskarutbildningen Susanne Åberg, tel 018/471 1391, susanne.aberg@fek.uu.se och administratör inom forskarutbildningen Golondrian Janke, tel 018/471 1369, golondrian.janke@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2020, UFV-PA 2020/829. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/829
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb