Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se/.

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin där kunskap bildas om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även bland annat mångfaldsaspekter. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Som doktorand kommer du att vara verksam främst inom en av nedanstående tre forskningsmiljöer i pedagogik:

Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices (CLIP) studerar social interaktion, lärande och identitetsprocesser med fokus på barns och ungas vardagsliv, sociala relationer och lärande i förskola och skola, digitala praktiker, flerspråkighet, mobilitet och rumslighet. Forskningen omfattar också professionellas perspektiv, lärande i professionsutbildningar och interaktion på arbetsplatser.

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik (PS) fokuserar centrala frågor kring inkludering och särskilt stöd, framför allt inom ramen för verksamheten i skola och förskola. Studierna omfattar allt från teoretiska analyser och begreppsutredningar, över breda empiriska kartläggningar till analys av, och interventioner i, konkreta lärmiljöer.

STEP – Comparative Curriculum Studies (STEP-CCS) forskar om styrning, ledning, organisering, bedömning och utvärdering av policy och pedagogiska verksamheter från förskola till högre utbildning samt i arbetslivet. Studierna har läroplansteoretiska, policyanalytiska och professionsperspektiv och omfattar relationen till samhället och olika aktörers intressen.

Forskningsmiljöerna i pedagogik finns närmare beskrivna på institutionens hemsida: http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/. Vid detta ansökningstillfälle prioriteras ansökningar till PS-miljön.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, se https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_180629.pdf, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), examensbevis och betyg, en kort CV med angivande av eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en kort beskrivning (2-3 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och avhandlingsplan (omfattande frågeställning, forskningsläge, material- och metodfrågor samt avhandlingsprojektets relevans) och varför vederbörande söker till forskarutbildningen.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

Mer information om forskarutbildningen vid institutionen.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i pedagogik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_20170130allmanstudieplanpedagogikrev.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september 2020.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Marie Karlsson, marie.karlsson@edu.uu.se, tel. 018-471 1647. Forskningsledare professor Claes Nilholm, tel. 018-471 2299.

Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2020, UFV-PA 2020/11.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/11
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-04
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb