Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Medicinsk neurobiologi studerar hur nervsystemet utvecklas och fungerar i hälsa och sjukdom. Undervisningen bedrivs av Institutionen för Neurovetenskap inom bland annat läkarprogrammet, Biomedicin kandidatprogrammet, Fysioterapiprogrammet, Logopediprogrammet och Masterprogrammet i biomedicin. Undervisningen sker inom ämnet medicinsk neurobiologi definierat som cell- och neurobiologi, utvecklingsbiologi och neuroanatomi samt neurodegeneration / neuroregeneration med en tydlig klinisk koppling och relevans för institutionens existerande verksamhet.

Arbetsuppgifter: Bedriva undervisning, forskning och administration inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt utveckla och leda en forskningsgrupp samt aktivt söka finansiering från externa nationella och internationella finansiärer. Forskningen ska bedrivas med framåtsträvande och relevanta metoder med syfte att svara på frågor av nydanande karaktär. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommittéer, följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) även ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt AO gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad skicklighet att erhålla forskningsanslag under den senaste 3 års-perioden, ska ha erfarenhet av postdoktor vistelse, uppvisa skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå och att leda en forskningsgrupp. Förmågan att finansiera verksamheten visas genom att ha erhållit anslag i öppen nationell konkurrens.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas samt särskilt vikt läggas vid forskningsmeriter inom medicinsk neurobiologi. Bedömning görs även utifrån den kliniska kopplingen, translationella modeller eller utveckling av nya metoder applicerade på patofysiologiska system. Bedömningen görs också av forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, graden av självständighet samt erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i pedagogisk skicklighet. Se även (RB) § 8.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och god samarbetsförmåga är betydelsefulla egenskaper för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Skickligheten ska vara dokumenterad.

Administrativ skicklighet visas, enligt Uppsala universitet anställningsordning, bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även (RB) § 9

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna verksamheten i en grupp såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se (RB) § 10

När universitetet anställer en ny lärare kommer den sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och lämplighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid institutionen.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. 

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel: 070-16 79 318, e- post eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se eller prefekt professor Finn Hallböök tel: 018-471 49 44, e-post finn.hallbook@neuro.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2019, UFV-PA 2019/1950.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1950
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, Saco@uadm.uu.se
  • TCO/ST, tco@uadm.uu.se
  • Seko, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-28
Sista ansökningsdag 2019-12-02

Tillbaka till lediga jobb