Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci har under de senaste åren strävat efter att bygga upp detta forskningsfält, som betraktas som ett strategiskt utvecklingsområde. För att passa in i institutionens forskningsprofil fokuseras professuren mot studier av svårlösliga läkemedel, speciellt lågmolekylära substanser och oral tillförsel av dessa, samt på samspelet mellan läkemedel, hjälpämnen och fysiologiska processer såsom upplösning, löslighet, samt transport- och eliminationsmekanismer. Forskningsprofilen är vidare riktad mot datorbaserad modellering och simulering, samt moderna formuleringsstrategier och tillverkningsmetoder för att möjliggöra läkemedelstillförsel av problematiska substanser.

Beskrivning av ämnesområdet: Molekylär galenisk farmaci är ett brett ämnesområde som inkluderar mekanistiska kunskaper om läkemedelstillförsel och dess relation till läkemedelskemi, fysikalisk kemi, cellbiologi samt materialvetenskap. Forskningen ämnar att identifiera formuleringsåtgärder som innebär att rätt koncentration av den aktiva substansen nås i rätt organ vid rätt tidpunkt. Forskningsområdet baseras till stora delar på modellering och simulering (in silico och in vitro) för att förutsäga processer som sker in vivo.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna inom ramen för anställningen är forskning och undervisning på samtliga utbildningsnivåer inom området galenisk farmaci, särskilt biofarmaci, samt administration. Forskningen omfattar egen forskning, medverkan i andra forskningsprojekt inom institutionen samt aktivt ansvarstagande för forskargruppen i molekylär galenisk farmaci inkl. dess externfinansiering och dess laborativa resurser. Innehavaren förväntas bidra till att kvalitativt och kvantitativt utveckla forskningsområdet, varför också dokumenterad internationell förankring, såväl som erfarenhet och framgång med att attrahera externa anslag till forskning inom området, är meriterande. Undervisningen omfattar direkt undervisning, kursansvar, examination, kursadministration och handledning av fördjupnings- och forskarstuderande. Administration omfattar deltagande i ledningsarbete inom forskargrupp och institution samt ev. övriga nivåer inom Uppsala universitet. Den som erhåller professuren förväntas även bidra med generell information till samhället om forskning och utvecklingsarbete inom området.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 5 gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vidare gäller enligt AO § 32 att den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska, enligt AO § 33, ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med AO § 23. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. 

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Erfarenhet av forskning inom molekylär galenisk farmaci gällande oralt administrerade läkemedel är särskilt meriterande. Vikt kommer att läggas vid internationella erfarenheter, liksom på erfarenheter att leda och delta i nationella och internationella samarbetsprojekt. En demonstrerad förmåga att samarbeta i multidisciplinära projekt med forskning inom relaterade farmaceutiska och medicinska discipliner kommer tillmätas vikt. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 3.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Erfarenhet av utbildning och undervisning inom galenisk farmaci är särskilt meriterande. Se även RB § 4.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även AO §§ 28-29 och RB § 5.

Ledningsskicklighet är av stor vikt för anställningen. Enligt AO visas ledningsskicklighet genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även AO §§ 30-31 och RB § 5.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se också RB § 6.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Margareta Hammarlund-Udenaes 018-471 4300, Margareta.Hammarlund-Udenaes@farmbio.uu.se eller prefekt Erik Björk 018-471 4388, Erik.Bjork@farmaci.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 18 november 2019, UFV-PA 2019/2405.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2405
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • TCO/ST, tco@uadm.uu.se
  • Seko, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-16
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tillbaka till lediga jobb