Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Engelska institutionen består av fem forsknings- och undervisningsområden: engelsk språkvetenskap och lingvistik, engelsk litteratur, amerikansk litteratur, keltiska språk och Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS). 

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning (50%) och forskning (50%) som även täcker administrativa uppgifter. Undervisningen täcker engelsk språkvetenskap, grammatik, skriftlig och muntlig produktion. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och handledning. Forskningen ska bedrivas inom engelsk språkvetenskap. Anställningen förutsätter närvaro på arbetsplatsen för att ta del av och bidra till institutionens och fakultetens gemensamma arbete.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens i engelsk språkvetenskap, visat pedagogisk skicklighet, har förmågan att undervisa på idiomatisk engelska, och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes pedagogiska och vetenskapliga meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. En plan som visar hur den sökande avser använda fyraårsperioden till att förbättra och utveckla sina undervisningsfärdigheter ska bifogas ansökan. Planen ska ej överskrida 3 sidor.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskilt meriterande för denna anställning är forskning inom ämnesområdena variation och/eller förändring i engelska språket eller studier inom engelska som andra-/främmande språk. En forskningsplan om högst 3 sidor, där den sökandes planerade forskning inom den aktuella fyraårsperioden beskrivs, ska bifogas ansökan.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet kommer att tillmätas vikt. Sådan skicklighet visas bl.a. genom förmåga till verksamhetsplanering och genom förmåga till samarbete.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl undervisning som forskning vid engelska institutionen.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Vid befordran till universitetslektor: Skriftlig ansökan om att prövas för befordran till universitetslektor ska ha inkommit till Språkvetenskapliga fakultetsnämnden senast sex månader före anställningen som biträdande universitetslektor upphör.

Befordran till universitetslektor ska grundas på en sammanvägd bedömning av den sökandes vetenskapliga, pedagogiska och administrativa skicklighet samt ledningsskicklighet. Vid bedömningen ska särskild vikt läggas vid det arbete som utförts under tiden som den sökande varit anställd som biträdande universitetslektor. Berörd prefekt ska inkomma med yttrande om den sökandes förmåga att utföra arbetsuppgifter som åligger en universitetslektor.

Vetenskaplig skicklighet

Den sökandes vetenskapliga meriter ska vara på god internationell nivå och visa på en självständig forskarprofil. Den sökande bör ha visat förmåga att på egen hand initiera och driva vetenskapliga projekt. I bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska t.ex. anslag eller motsvarande från forskningsfinansiärer, publikationer i för ämnet relevanta publiceringsformer, presentationer eller motsvarande vid vetenskapliga konferenser eller workshops, antagning som docent och andra för ämnet relevanta meriter tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den sökande ska ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller ha motsvarande kunskaper. I bedömningen av pedagogisk skicklighet ska dokumenterad förmåga att planera, utveckla, genomföra och värdera kurser på grundnivå och avancerad nivå tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet

Den sökande bör ha visat administrativ skicklighet genom medverkan i övergripande planering av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. I bedömningen av administrativ skicklighet ska roller inom forskningsprojekt och administrativa uppdrag på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå och externa uppdrag tillmätas betydelse.

Efter tre år ska den sökande ha förmåga att använda svenska som arbetsspråk.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska omfatta:

  • Personligt brev, med en kortfattad redogörelse för pedagogisk, vetenskaplig och annan verksamhet.
  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
  • Vetenskapliga arbeten som åberopas, inkl. doktorsavhandlingen (max 10).
  • Pedagogisk plan (högst 3 sidor).
  • Forskningsplan (högst 3 sidor exklusive referenser).
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför uppge (högst 2) referenspersoner.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/2206.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Biträdande lektorat.

Anställningens omfattning: 100%

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt, docent Ashleigh Harris, tel. 018-471 1263, ashleigh.harris@engelska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 8 november 2019, UFV-PA 2019/2206.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2206
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-09
Sista ansökningsdag 2019-11-08

Tillbaka till lediga jobb