Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som bedriver undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism. Institutionen verkar aktivt för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna, bland annat i det gemensamma kandidatprogrammet och i tematiska, tvärvetenskapliga forskningskluster och seminarier. Institutionen har sin verksamhet både i Uppsala (Campus Engelska Parken) och i Visby (Campus Gotland). Egyptologi ingår som en naturlig del i vårt kandidatprogram och kan läsas på kandidatnivå och forskarnivå. Ett masterprogram i egyptologi är under inrättande. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.arkeologi.uu.se

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. I anställningen ingår undervisning och forskning i samma omfattning. Innehavaren ska delta i utvecklingen av utbildningen i egyptologi med fokus på fornegyptisk kultur som historia, religion, konst, arkitektur och litteratur både på grund- och avancerad nivå. Den sökande ska vara beredd att åta sig ledningsuppdrag inom institutionen. Andelen undervisning uppgår till högst 50 procent.

Behörighets- och kvalifikationskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i egyptologi eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Ett krav är att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Därutöver krävs enligt Uppsala universitets anställningsordning att den sökande besitter pedagogisk skicklighet som har visats genom meriter inom utbildning och undervisning. För att uppnå pedagogisk skicklighet ska den sökande ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Dessutom gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Mycket god samarbetsförmåga är ett krav Dokumenterad förmåga att kunna undervisa utmärkt på såväl svenska som engelska är också ett krav. Den som vid anställningstidens början endast behärskar ett av språken ska inom två år vara kapabel att undervisa på det andra.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd inom de för utlysningen relevanta forskningsfälten, kommer att tillmätas betydelse. En sökande som har en fördel när det gäller antalet publikationer som kan förklaras med antalet år personen varit aktiv som forskare kommer inte i sig att vara avgörande för vem som kommer att betraktas som den mer kvalificerade kandidaten.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Men även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Särskild vikt kommer att fästas vid en sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. God förmåga att undervisa visas bland annat genom goda resultat vid kursvärderingar och omdömen från provföreläsningar Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet

Även administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas även övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samverkansskicklighet

Samverkansskicklighet i form av interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet visas bland annat genom förmåga att bedriva forskningssamarbeten och god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.

Anställningsperiod

Anställning som biträdande universitetslektor innehas i fyra år. Efter halva anställningsperioden sker en vägledande utvärdering av den anställdes meriter. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. Om den biträdande universitetslektorn ansöker och bedöms uppfylla kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Vid befordran till universitetslektor

Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökanden rätt att prövas för anställning som universitetslektor. Behörig att befordras till universitetslektor är den som under sin tid som biträdande lektor har planerat och genomfört forskning som i kvantitet och kvalitet visar på en betydande progression. Det gäller oavsett innehavarens meritering vid anställningens början. För befordran ska sökande genom sin forskning vara etablerad i forskarsamhället, nationellt och internationellt. En merit är om sökanden i konkurrens har erhållit medel för forskning vid något tillfälle under anställningen som biträdande universitetslektor. I bedömningen ska hänsyn tas till det aktuella ämnets publiceringstraditioner. Prövning kommer bland annat att ta sin utgångspunkt i ingiven forskningsplan och att sökanden visar att i enlighet med planen genomförd forskning håller hög internationell kvalitet och i hög grad har bidragit till ämnets utveckling.

Vidare ska sökanden visat mycket god pedagogisk skicklighet genom progression i undervisningen vad gäller kvalitet, bred och djup, samt ha visat förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Dokumenterad förmåga att forskningsanknyta undervisningen utifrån det aktuella ämnet är ett krav. Mycket god förmåga att undervisa visas bland annat genom mycket goda resultat vid kursvärderingar och omdömen från provföreläsningar.

Den som ansöker om befordran ska ha såväl mycket god förmåga att samarbeta som den förmåga som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller bedöms ha motsvarande kunskaper. Mycket god förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Universitetet kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha tillräckliga förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten både vad gäller utvecklingen av undervisning och forskning inom egyptologi men även till institutionens verksamhet i sin helhet. Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsmål: Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via det elektroniska i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med Dnr UFV-PA 2019/2825.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842) http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-for-uu-rev-20160616-galler-tom-2018-03-31.pdf  samt Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer (HISTFILFAK 2015/82) https://mp.uu.se/documents/432512/52616468/komplriktlinjeranst201582.pdf/f3bb84f9-2ea4-4382-b8a0-8d2255462833 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Susanne Carlsson, tel. 018-471 20 86 susanne.carlsson@antiken.uu.se, eller ämnesföreträdare Professor Andreas Dorn, tel. 018-471 28 97 andreas.dorn@egyptologi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2825
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-09-30
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Tillbaka till lediga jobb