Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt från och med höstterminen 2019 ett nytt masterprogram i digital humaniora. Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett femtontal lärare och forskare samt sex doktorander.

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursutveckling, undervisning, examination, kursansvar och kursadministration, samt handledning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Undervisning kan förekomma inom samtliga ABM-ämnen men i huvudsak i biblioteks- och informationsvetenskap och digital humaniora, på såväl campus som distans.

Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom ABM-ämnena och digital humaniora samt den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. För denna tjänst krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, och främst kommer den sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått den relevanta kompetensen högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande ska ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. I det senare fallet kan högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Ett krav är att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Särskilt värde kommer att tillmätas den sökandes förmåga att inom undervisning och forskning anlägga ett brett ABM-perspektiv liksom att skapa förståelse för och kunskap kring digitalisering, kunskapens organisation och produktion, samt digitala verktygs betydelse i samhället.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

När universitetet ska anställa nya lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Vänligen notera att sökande förväntas skicka med upp till fem publikationer med sin ansökan. Dessa laddas upp i sektion 11 av det elektroniska ansökningsformuläret.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet My Network. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/877.

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller för anställning som biträdande universitetslektor och vad som gäller vid prövningen om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor: se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://mp.uu.se/documents/432512/52616468/komplriktlinjeranst201582.pdf/f3bb84f9-2ea4-4382-b8a0-8d2255462833

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 230331

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Ulrika Kjellman, e-post: Ulrika. Kjellman@abm.uu.se, tel. 018-471 3386.

Välkommen med din ansökan senast 15 april 2019, UFV-PA 2019/877.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/877
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-18
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb