Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med sina ca 140 medarbetare och 2000 grundutbildningsstudenter. Vi bedriver omfattande forskarutbildning och har ca 40 doktorander. Forskarskolorna MIT och FIRE är också knutna till institutionen. Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap, International Business, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

Projekt 1: Gemensamt värdeskapande och regional utveckling från vetenskapliga megaprojekt

Projektet kommer att fokusera på gemensamt värdeskapande och regional utveckling relaterat till ett vetenskapligt megaprojekt, ESS (the European Spallation Source), som för närvarande konstrueras i södra Sverige. Tidigare studier från big-science organisationer (t ex Åberg 2013) problematiserar värdeskapande från forskningsanläggningar och argumenterar att värde oftast samskapas genom interaktion mellan aktörer från olika sfärer i samhället. Projektet fokuserar på utveckling av ICT-lösningar som utvecklas samtidigt som forskningsanläggningen konstrueras. Konstruktionen av ESS blir intressant eftersom det är ett av de största megaprojekten som berör forskningsinfrastruktur som byggs idag, och det största någonsin i Sverige. Doktoranden har möjligheten att utveckla projektplanen tillsammans med handledarna  men fokus kommer att ligga på ICT-relaterade problem kopplat till ESS.

Antal platser: 1

Finansieringsform: Doktorandanställning

Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att projektet beviljas sökta medel.

Projekt 2: Gränsöverskridande processer inom multinationella företag i den digitala eran

Forskningsprojektet berör fenomenen med den fjärde industriella revolutionen och övergången till den digitala eran. Vi siktar på att undersöka vikten av digitala aspekter relaterade till ledning inom de multinationella företagen med ett särskilt fokus på interna och externa gränser. Projektet siktar på att klargöra utmaningar relaterade till det globala och lokala och hur olika enheter inom det multinationella företaget möter olika ledningsutmaningar och influeras på olika sätt av digitala aspekter. Som doktorand inom detta projekt, förväntas du delta aktivt genom att driva oberoende forskning och på så sätt bidra till projektets mål genom att skriva och publicera forskning baserad på de empiriska resultat som erhålles inom projektet. Doktoranden kommer att handledas av erfarna forskare som också deltar aktivt i forskningsprojektet.

Antal platser: 1

Finansieringsform: 1 år stipendium (icke-anställning), 3 år doktorandanställning alternativt doktorandanställning under 4 år

Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att projektet beviljas sökta medel.

Projekt 3: Länkande ledarskap

Digitalisering omfattar många mjukvarudrivna processer - alltifrån datafiering och beräkning till prognosticering, visualisering och kommunikation. Den digitala omvandlingens förändring av spelplanen kallas därför ibland en Big Bang liknande störning av befintliga industrier och marknader (Downes och Nunes, 2013). Denna typ av störning måste numera ses som en konstant, medan de processer som hanterar den behöver vara proaktiva och adaptiva i syfte att söka fördelar från utvecklingen. Nya former för samarbete skapas genom detta både i och mellan organisationer. Detta doktorandprojekt fokuserar på vad konsekvenserna är för ledarskapsprocesser. Projektet har fokus på effekterna av digitaliseringen på inter- och intraorganisatoriska samarbeten. Digitaliseringen skapar ny kunskap som ger kraftiga komplementära möjligheter för komplex innovation som inte skulle existera annars, medan navigeringen i denna komplexitet förblir oförutsägbar. Det är här samtidens ledarskapsutmaning ligger. Vi söker därför kandidater intresserade av att utforska dessa ledarskapsprocesser ur ett mikroperspektiv, med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder.

Antal platser: 1

Finansieringsform: Doktorandanställning

Notera: Denna doktorandplats är möjlig under förutsättning att projektet ifråga beviljas sökta medel.

Allmän information:

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20 %) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §, i universitets regler och riktlinjer samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Behörighet: För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ett TOEFL-test eller motsvarande språktest är ett krav. Obs! Sökande med en master/magisterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte bevisa sina kunskaper i engelska.

Notera att en master/magisteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 31 maj 2019.

Kriterier för bedömning av ansökan: se bedömningsgrunder

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  1. CV
  2. Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet.
  3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen ska vara relaterat till projektet i fråga.
  4. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken av doktorandplatserna man söker.
  5. Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas.
  6. TOEFL-test (eller motsv). Notera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.
  7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifterna till referenterna (e-post och telnr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder. OBS! Brevet ska sändas direkt av referenten via e-post till golondrian.janke@fek.uu.se med en kopia till den sökande som laddar upp breven till sin ansökan. Instruktioner för rekommendationsbrev

Intervju: En särskilt inrättad bedömningskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum 15-17 april 2019. Kallelse går ut via e-post till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september 2019.

Omfattning: 100 %

Upplysningar lämnas av studierektor för forskarutbildningen Katarina Blomkvist och administratör inom forskarutbildningen Golondrian Janke

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2019, UFV-PA 2019/688. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/688
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-01
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb