Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutet för bostads- och urbanforskning är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut med inriktning på bostads- och urbanfrågor. IBF tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 40 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. I kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap finns en professur, ett lektorat och minst två doktorandtjänster i respektive disciplin. Lektorat finns också i ekonomisk historia och psykologi. Vid institutet finns ett för samtliga discipliner gemensamt post doc-program.

IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Disciplinerna utgör basen för det akademiska arbetet och dessa i samverkan ger viktiga bidrag till den temainriktade forskningen. 

Vid institutet finns den forskningsstrategiskt viktiga databasen GeoSweden.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Detta inbegriper såväl utveckling av IBF:s temaområde, medverkan i planering av gemensamma forskningsprojekt som egen forskning. Uppdrag av administrativ art, liksom ledaruppdrag, kan också förekomma.

Som forskningsinstitut har IBF en hög målsättning gällande samverkan och den s.k. tredje uppgiften. I arbetsuppgifterna som professor vid IBF ingår ett aktivt deltagande i sådan verksamhet.

I arbetet ingår också 20 % tjänstgöring vid kulturgeografiska institutionen. Denna tjänstgöring kan innefatta undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom ska den som anställs ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (§ 2b).

För behörighet krävs professorskompetens i kulturgeografi samt forskningsmeriter inom bostads- och urbangeografi. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren förvärva sådan kunskap inom några år.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna ska emellertid ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mera skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vid sidan av god och bred förankring i kulturgeografi tillmäts dokumenterade forskningsmeriter inom bostads- och urbangeografi särskild vikt.  Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat efter kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som såväl kvalitativt som kvantitativt i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete ska bedömas. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inomvetenskapligt tillmätas betydelse. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att anknyta undervisningen till aktuell forskning i ämnet ska också tillmätas betydelse. Se även Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer § 2b. 

Därutöver ska graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter beaktas. Även samarbetsförmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, möjlighet att bidra till synergier inom och utom institutionen ska beaktas. Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller liknande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Rekryteringsmål: Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Förutsättningar i övrigt: Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter ska jämte en kortfattad programförklaring för vad den sökande avser göra för att utveckla forskningen vid IBF, inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner
 • Kortfattad programförklaring

Se instruktioner till sökande av anställning som professor (inklusive befordran)

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt via Uppsala universitets rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/263

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hon/han använder. 

För ytterligare information:
Universitetets anställningsordning 
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

Lön: Fast lön.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Nils Hertting (018-471 6534, e-post nils.hertting@ibf.uu.se, eller professor Roger Andersson (018-471 6526, e-post roger.andersson@ibf.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2019, UFV-PA 2019/263. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/263
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-22
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb