Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

SciLifeLab (www.scilfelab.se) är ett nationellt centrum för storskalig och hypotesdriven forskning inom molekylär biovetenskap. SciLifeLab drivs gemensamt av UU, KTH, KI och SU. SciLifeLab söker nu 2 excellenta forskningsgruppsledare för att stärka forskningsmiljön i Uppsala. En av dessa rekryteringar görs inom vetenskapsområdet för Medicin-Farmaci. 

Anställningen är en del av SciLifeLab Fellows programmet 2015-2019. Institutionsplacering inom vetenskapsområdet för Medicin-Farmaci bestäms i samband med anställning.

Beskrivning av ämnesområdet:
Ämnet Precisionsmedicin utgör en aspekt av Molekylär Medicin som innefattar förståelse av de processer och faktorer som ligger till grund för hälsa och sjukdom. Precisionsmedicin utnyttjar dessa insikter för att generera, analysera och tolka data som kan användas för att på ett optimalt sätt undersöka och behandla enskilda patienter. Tillämpningar finns inom forskning om sjukdomars uppkomst och förlopp, samt för molekylär diagnostik och utveckling av nya strategier att behandla sjukdomar. 

Forskningsinriktningen kan omfatta grundläggande metodutveckling, studier av sjukdomsmodeller eller patientgrupper, samt utveckling av diagnostik och behandling vid olika sjukdomar med hänsyn till individens speciella förutsättningar och behov.

Arbetsuppgifter:
Forskning inom precisionsmedicin, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration, samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. 

Anställningsperiod:
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. Om det finns särskilda skäl kan anställningen förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet, och därefter vid pedagogisk skicklighet.
Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. 

Vid bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas. Även omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes förmåga att använda och utveckla nya tekniker inom molekylär medicin för att studera medicinska frågeställningar. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom Uppsala universitet men även inom SciLifeLab. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning. 

Övrigt
Tjänsten är kopplad till SciLifeLab Fellows programmet, vilket innebär en basfinansiering om 3 milj/år i 4 år.

Ansökan består av:
Personligt brev (1 sida), CV, Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet, forskningsplan (1-2 sidor), Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten, Examensbevis för doktorsexamen, Övriga handlingar som åberopas i ansökan, Artiklar i fulltext (högst 5).

För regler och riktlinjer, se:Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare.

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Dekanus Eva Tiensuu Janson, 018-6114289, eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-29, UFV-PA 2018/4444.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4444
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-25
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Tillbaka till lediga jobb