Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

Verksamhetsområdet Thoraxkirurgi och -anestesi vid Akademiska sjukhuset består av en verksamhetsegen operationsavdelning med fem operationssalar, en thoraxintensivavdelning samt en thoraxkirurgisk vårdavdelning. Kliniken är en av de verksamheter på Akademiska sjukhuset som har högst andel utomlänspatienter och tillhandahåller därmed thoraxkirurgisk vård åt befolkningen i Uppsala län, Dalarna, Gästrikland, Västmanland och Sörmland. Samarbetet med remittenterna är grundmurat och sker i huvudsak genom veckovisa MDK-konferenser. Kliniken har ca 300 anställda, inklusive en läkargrupp på ca 40 personer bestående av både kirurger och anestesiologer.

Behandlingsvolymerna varje år är ca 600 öppna hjärtoperationer, ca 400 operationer av lungcancer och annan allmän thoraxkirurgi samt ca 300 TAVI-fall, där den senare verksamheten utförs i nära samarbete med Kardiologkliniken.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Ämnesområde
Thoraxkirurgi innefattar kirurgisk behandling och vård av sjukdomstillstånd i thorax, framförallt i hjärtat, lungorna och stora kärl. Behandlingen omfattar öppen kirurgi med eller utan hjälp av hjärt-lungmaskin, men även minimalinvasiva och kateterburna tekniker. De nischverksamheter som är framträdande på kliniken är aortakirurgi i nära samarbete med Kärlkirurgiska kliniken inom ramen för Akademiska Sjukhusets Centre of Excellence Aorta, samt operation av hjärtpumpar (LVAD) vid svår hjärtsvikt. Även klaffoperationer vid carcinoid hjärtsjukdom är en etablerad verksamhet, där Akademiska sjukhuset enligt Socialstyrelsens direktiv om nationell högspecialiserad vård fått uppdraget att utföra denna vård som enda enhet i landet. En betydande del av lungcancerkirurgin görs nu med minimalinvasiv VATS-teknik och ett program för robotassisterad kirurgi har initierats.

Den thoraxkirurgiska forskningen på Akademiska sjukhuset har framför allt berört klinisk uppföljning och utvärdering av opererade patienter, t ex vid postoperativt förmaksflimmer. En betydande del av forskningsverksamheten har varit av grundforskningskaraktär, med experimentella studier av cirkulation, hjärnfunktion och effekter av ECMO i stordjurslaboratorium. De senaste åren har en translationell forskningsprofil tillkommit med etableringen av Cardio-Thoracic Translational Medicine lab, CTTM, som är nära affilierat med kliniken. Nya kirurgiska tekniker för behandling av aortasjukdom studeras i nära samarbete med den kärlkirurgiska forskargruppen.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet thoraxkirurgi samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § Högskoleförordningen). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som som allmänt behörighetskrav för lärare att ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. (5 § AO).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. Se 31 § AO.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning (se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se 32 § AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i thoraxkirurgi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i thoraxkirurgi.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer dock att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mer skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, utveckla, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion kring högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 4 § RB.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. Se 24 § AO.

Bedömningsgrunder för övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se 28 § AO. Se även 5 § RB.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 30 § AO. Se även 5 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet kommer erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitetet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se RB § 6.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 6 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Under bedömningsprocessen kan internationella sakkunniga komma att anlitas – svensspråkiga ansökningar kan då komma att behöva skickas på översättning.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats).

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackliga uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Länkar till regelverk och anvisningar
Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare vid Uppsala universitet

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (karin.nilsson@igp.uu.se) eller prefekten Liisa Byberg (liisa.byberg@surgsci.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2022/2214.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2214
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-19
Sista ansökningsdag 2023-02-15

Tillbaka till lediga jobb