Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområde: Ämnesområdet engelska språket inriktar sig mot empiriska studier av engelskans struktur, användning och variation. Forskare i engelska språket vid institutionen har ett empiriskt förhållningssätt, och korpuslingvistiska metoder och tillämpningar utgör en central komponent i vår forskning.
Vid engelska institutionen finns ytterligare fyra inriktningar: engelsk litteratur, amerikansk litteratur, keltiska språk och litteratur, samt Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS). Forskning vid institutionen bedrivs inom samtliga dessa områden. Utbildningen på forskarnivå i engelska är uppdelad på tre inriktningar: en som specialiserar sig på engelsk språkvetenskap, en på engelsk litteratur, och en på amerikansk litteratur.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning, medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel). Ledningsuppdrag inklusive administration på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet förekommer.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grund- och avancerad nivå och särskilt på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§32-33) och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (SPRÅKFAK 2013/22).

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
För denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom engelska språket.

Även om undervisning och handledning sker på engelska, förväntas den som inte kan svenska ha skaffat sig kunskaper i svenska som arbetsspråk inom två år.
Dokumentationen av pedagogisk skicklighet ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder:
Vetenskaplig, ledarskicklighet och pedagogisk skicklighet samt samverkansmeritering.

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, ledarskicklighet och pedagogisk skicklighet. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder. I första hand kommer vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand ledarskickligheten och i tredje hand den pedagogiska skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna ska ske så att en sökande som bedöms ha mycket större ledarskicklighet än övriga skickligheter kan rangordnas före sökande med i övrigt starkare skicklighetsmeriter.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens djup, bredd och omfattning, ska tillmätas betydelse. Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna med tonvikt på de senaste 10 åren.

Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och liknande.

Eftersom institutionen har ambitionen att stärka sina forskningsmiljöer kommer särskild vikt att läggas vid meritering inom något av följande forskningsområden, med fokus på empiriska undersökningar inom nutida och/eller historisk lingvistik tillämpad på det engelska språket:

Språkets struktur
• Pragmatik och/eller semantik
• Sociolingvistik
• Andraspråksinlärning

Ledarskicklighet: Ledarskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.
Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger. Att framgångsrikt ha genomfört handledning kommer att tillmätas betydelse.

Samverkansmeritering: Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Övrigt: När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför ange referenspersoner med vilka den sökande haft nära samarbete, som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

• Ansökningsbrev
• Bilageförteckning
• Curriculum Vitae
• Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
• Redovisning av ledarskicklighet
• Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
• Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
• Redovisning av övriga meriter
• Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
• Max två referenspersoner

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3589.

För ytterligare information se universitetets och fakultetens riktlinjer för anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Engelska institutionens prefekt Ashleigh Harris, tel 018-471 0000, e-post Ashleigh.Harris@engelska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2021, UFV-PA 2019/3589.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3589
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-04
Sista ansökningsdag 2021-01-18

Retour aux postes vacants