Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå i iranska språk, särskilt kurdiska. Även undervisning i andra iranska språk kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursadministration, kursutveckling, samt forskning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För denna anställning krävs doktorsexamen i språkvetenskap eller litteraturvetenskap eller motsvarande.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet skall anses föreligga är genomgången för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Därtill krävs dokumenterad förmåga att undervisa på kurdiska.

Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna detta inom två år.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering inom kurdisk språkvetenskap och/eller kurdisk litteraturvetenskap. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet inom detta fält. Forskning inom andra iranska språk och jämförande iransk filologi är meriterande. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogiska skickligheten skall i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten skall i huvudsak avse grundnivå och vara väldokumenterad. Erfarenhet av kursutveckling och undervisning på distanskurser är meriterande. Även omfattning, såväl bredd som djup, skall tillmätas betydelse. Vidare skall förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningens tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar, liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

När universitet skall anställa nya lärare skall de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista (max 2) på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder den sökande använder.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan på svenska eller engelska skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem.

Vid denna rekrytering ser vi helst att du ansöker på engelska.

Ansökan ska omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas (max 10)
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar

Eventuella åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3430.

För ytterligare information: se universitetets anställningsordning och språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan via länken: universitetets och fakultetens riktlinjer för anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Professor Carina Jahani, e-post Carina.Jahani@lingfil.uu.se, tel 018-471 7869 eller institutionens t f prefekt Joakim Nivre, epost Joakim.Nivre@lingfil.uu.se, tel 018-471 7009. 

 Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2020, UFV-PA 2019/3430.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3430
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-28
Sista ansökningsdag 2020-01-07

Retour aux postes vacants