Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Doktorand i kemokin-immunobiologi - HORIZON-MSCA-2022-DN Doktorandnätverk "B-ACTIVE"

Detta EU finansierade doktorandprojekt ingår i Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)-programmet "B-ACTIVE", ett samarbete mellan universiteten i Leuven, Köpenhamn, Graz, Ljubljana, Uppsala och flera industriella partners i Köpenhamn, Uppsala, Graz, Cambridge och Paris (se https://b-active-dn.eu). Inom B-ACTIVE kommer akademiska forskare och företag att studera effekten av posttranslationella modifieringar av kemokiner och dess receptorer under tiden som 10 doktorander utbildas till framtida experter med ett translationellt och tvärvetenskapligt tänkesätt. Doktoranderna kommer att karakterisera interaktioner mellan kemokinligander, receptorer och glykosaminoglykaner, studera signalvägar och karaktärisera deras betydelse vid inflammatoriska reaktioner. B-ACTIVE syftar till att förena forskare inom grundvetenskap och klinik med läkemedelsföretag för att utforska den biologiska effekten av posttranslationella modifieringar av kemokinligander och receptorer, och därmed öka förståelsen för komplexiteten i inflammatoriska svar. Projektets målsättning är att förbättra vår förståelse av hur inflammatoriska processer regleras, lokalisera nya läkemedelsmål och aktivt bidra till läkemedelsutveckling, vilket i slutändan förbättrar behandlingarna av patienter. MSCAs doktorandnätverk syftar till att utbilda kreativa, entreprenöriella, innovativa och dynamiska doktorander som kan möta nuvarande och framtida utmaningar och att omvandla kunskap till samhällsnytta.

Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi
Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har över 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.mcb.uu.se/.

Professor Mia Phillipsons forskargrupp erbjuder en 4-årig finansierad doktorandanställning i kemokin-immunobiologi med rotation på 6 månader till Ilya Pharma AB, ett läkemedelsutvecklingsföretag i Uppsala. Phillipsons forskargrupp är internationell, dynamisk och mycket framgångsrik med ett väletablerat samarbetsnätverk och stark finansiering. Den genomförda forskningen syftar till att avslöja nya roller för immunceller och att hitta sätt att reglera deras specifika funktioner i miljöer som sträcker sig från organutveckling och reglering av homeostas till vävnadsläkning, angiogenes och inflammation. Laboratoriet är utrustat med eller har tillgång till avancerade tekniska verktyg och teknologier.

Ilya Pharma AB
Ilya Pharma är ett läkemedelsutvecklingsföretag med en egen teknologiplattform, egna läkemedelskandidater för påskyndad läkning av sår i hud eller slemhinnor. Pågående projekt är i olika utvecklingsstadier från translationella till sen fas 2 kliniska prövningar, och är främst inriktade på ostillade medicinska behov såsom operationsår eller lunginfektioner hos överviktiga och diabetespatienter, och kolit hos cancerpatienter till följd av immunoterapier. Företaget är privat och grundades 2016, har sedan dess erhållit betydande finansiering från EU-program och investerare, samt utbildat 2 industridoktorander som tog examen 2023. Mer information finns på: http://www.ilyapharma.se

Doktorandprojekt: Undersökning av kemokinproteoform och mikrobiomprofiler av icke-läkande sår hos patienter med diabetes
Bioaktiviteten av kemokiner in vivo är väldigt beroende av den lokala mikromiljön. Diabetes och tillhörande komplikationer såsom svårläkta sår drivs av förändringar i den lokala mikromiljön, vilket påverkar det lokala antalet immunceller samt deras beteende och ofta resulterar i ökat antal immunceller men med försämrad funktion. Nyligen har mikrobiomets sammansättning visats vara annorlunda i svårläkta sår, vilket korreleras med klinisk prognos för läkning. Det är troligt att mikromiljön också påverkar bildningen av proteoformer av både kemokinerna och dess receptorer och därmed deras lokal aktivitet.

I detta projekt kommer doktoranden att karakterisera kemokiner samt deras bioaktivitet i plasma och sårvätska från i övrigt friska försökspersoner och patienter med diabetes, och korrelera resultaten med respektive sårs förmåga att läka. Doktoranden ska även karakterisera sårmikrobiomets sammansättning och korrelera denna till sårets läkningsstatus, samt till profilerna för kemokiner (proteoformer) och relevanta enzym i plasma och sårvätska. Idag finns det inga läkemedel baserade på kemokiner som sådana, men det finns några läkemedelskandidater under utveckling som syftar till att förändra bioaktiviteten hos immunmodulerande proteiner såsom kemokiner. Det övergripande målet med detta projekt är att generera kunskap inom detta område, och därmed främja framtida läkemedelsutveckling.

Kvalifikationskrav
Vi söker en mycket motiverad doktorand för att bidra till detta projekt vid Uppsala universitet under ledning av Prof. Mia Phillipson. Sökande bör ha en magisterexamen i biomedicinsk vetenskap, biokemi, farmaci, bioteknik, immunologi, mikrobiologi eller närliggande områden, och ett genuint intresse för immunologi och fysiologi. Vi kräver att kandidaterna är entusiastiska, forskningsintresserade, ordningsamma och självständiga, och att de fungerar bra i team. Tyngdvikt kommer att läggas på tidigare arbete inom laboratoriemiljö och forskningserfarenhet. Erfarenhet av proteomik och metagenomik anses meriterande för sökande vid tillsättning av tjänsten. En framgångsrik kandidat kommer att ingå i ett internationellt nätverk med industriella och vetenskapliga partners över hela Europa via MSCA/Doctoral Network 'B-ACTIVE'. Regelbundna möten, workshops och internationella utstationeringar inom B-ACTIVE-nätverket kommer att komplettera den utbildning och det stöd som ges vid värdlaboratoriet.

Urvalskriterier
Regler för doktorander finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§, i Uppsala universitets regler och riktlinjer (https://www.regler.uu.se/?languageId=3) och av HORIZON -MSCA-2022-DN Doctoral Network (https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/how-to-apply#PhD).

Vi välkomnar ansökningar från doktorander som uppfyller följande kriterier:

  1. Forskare måste vara doktorander, d.v.s. inte redan ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande examen vid någon institution; forskare som framgångsrikt försvarat sin doktorsavhandling men som ännu inte formellt avlagt doktorsexamen kommer inte att anses behöriga.
  2. Sökande kan vara av vilken nationalitet som helst men får inte ha varit bosatt eller utövat sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna närmast före rekryteringsdagen. Tid som spenderas som en del av ett förfarande för att erhålla flyktingstatus enligt Genèvekonventionen (1951 års flyktingkonvention och 1967 års protokoll), obligatorisk nationell tjänstgöring och/eller kortare vistelser såsom semester beaktas inte. Sökande har helst inte mer än 3 års tjänstgöringstid efter master.
  3. Sökande ska vara behörig att arbeta som doktorand i Sverige enligt nationella och europeiska bestämmelser (t.ex. visumkrav), och även att resa/jobba i andra europeiska länder för samarbeten/sektioner och utbildningar.
  4. Sökande bör kunna engelska i skrift och tal och samtycka till att använda sådant språk både i arbetet och för alla andra officiella frågor, inklusive urvalsprocessen.
  5. Sökande måste vara tillgängliga för att registrera sig på heltid senast i november 2024, men ett tidigare startdatum är möjligt.
  6. Sökande är medvetna om och följer de principer som anges i kommissionens rekommendation om den europeiska stadgan för forskare (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter).
  7. Sökande samtycker till att genomgå doktorandutbildningen som är kopplad till denna tjänst (https://www.uu.se/medarbetare/vetenskapsomrade/medicin-och-farmaci/utbildning-och-undervisning/utbildning-pa-forskarniva), om de blir utvalda.

Urvalsprocess
Sökande måste bifoga följande dokument:
- ett CV inklusive information om studieresultat (inklusive utskrifter av betyg som erhållits under masterutbildningen, rankning inom studentgruppen), publikationer (om några), tidigare laboratorieerfarenhet, språkkunskaper och en kort redogörelse för forskningsintressen;
- 1-sidas motivationsbrev, med det förväntade datumet för tillgänglighet;
- Rekommendationsbrev (min 2; max 3);

Var medveten om att officiella utskrifter av uppnådd examen, helst inklusive genomsnittliga eller slutliga betyg och förklaring av den relaterade bedömningsskalan eller kriteriet (obligatoriskt för den huvudsakliga forskarexamen, valfritt för de andra) kommer att krävas för registreringen i universitetet/doktorandprogrammet. Alla dokument bör vara på engelska.

Urvalet av doktorandforskarkandidaterna kommer att genomföras i enlighet med de allmänna reglerna för MSCA-DN-projekt och kommer att baseras enbart på individuella meriter. Urvalsprocessen kommer helt att genomföras på engelska. Kandidater som uppfyller behörighetskriterierna kommer att bli förvalda för online-intervjuer. En urvalskommitté utsågs av B-ACTIVE-konsortiet för utvärdering av kandidaternas ansökan. Ansökningar som inte uppfyller de minimikrav som anges i avsnittet Behörighetskriterier, eller som inte lämnas in enligt det förfarande som anges i avsnittet Erbjudandebeskrivning, eller som tas emot efter att tidsfristen för inlämning har löpt ut, kommer att avvisas. Närhelst det är nödvändigt, kommer det också att ha rätt att be kandidaterna att tillhandahålla ytterligare dokument, information eller förtydliganden som anses användbara för att korrekt slutföra bedömningsprocessen. Personuppgifter kommer endast att lagras i syfte att genomföra ansökningsförfarandet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mia Phillipson, mia.phillipson@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2024, UFV-PA 2024/1062.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1062
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-05-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb