Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Institutionen för lingvistik och filologi söker en biträdande universitetslektor i jämförande indoeuropeisk språkforskning. Jämförande indoeuropeisk språkforskning bedrivs idag inom huvudområdet lingvistik i samarbete med huvudområdet indologi. Lingvistik är ett huvudområde som inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. Ämnet medverkar i språkvetarprogrammet, logopedprogrammet och masterprogrammet i språk. Ämnets aktuella forskningsområden inkluderar historisk lingvistik och språklig mångfald, språkdokumentation och typologi, samt barns språkutveckling och andraspråksinlärning. Indologi är ett huvudområde som inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. Ämnets aktuella forskningsområden inkluderar indologi, hindi/urdu och jämförande indoeuropeisk språkforskning. Vidare ingår forskningsområdet historisk lingvistik tillsammans med arkeologi och genetik i det tvärvetenskapliga excellenscentrumet Centrum för människans förhistoria (https://www.vr.se/swecris.html?project=2022-06620_VR). Centrum för människans förhistoria knyter samman de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik som alla undersöker olika aspekter av människans utveckling under de senaste 10 000 åren.

Ämnesområde
Jämförande indoeuropeisk språkforskning

Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. I arbetsuppgifterna ingår forskning inom det aktuella ämnesområdet om 50 % samt undervisning på samtliga nivåer och administration om maximalt 50 %. Till undervisning räknas även handledning, kursansvar, kursadministration och kursutveckling. I arbetsuppgifterna ingår vidare dels att företräda traditionen av jämförande indoeuropeisk språkforskning vid institutionen, dels att arbeta tillsammans med och förstärka både befintliga forskargrupper i ämnet lingvistik och indologi och det tvärvetenskapliga excellenscentrumet Centrum för människans förhistoria vad gäller utveckling av kurser och forskningssamarbeten. Som biträdande universitetslektor förväntas innehavaren aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt medverka i fakultetens och institutionens pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. För denna anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i lingvistik, jämförande indoeuropeisk språkforskning eller annat närliggande område med anknytning till historisk lingvistik. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två̊ anställningsåren. Dokumenterad förmåga att undervisa på̊ svenska eller engelska är ett krav. En sökande som vid ansökningstillfället inte kan undervisa på svenska förväntas kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, de personliga egenskaperna och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet inom anställningens ämnesområde att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Särskild vikt kommer att fästas vid historisk språkforskning som har bedrivits med komparativa språkvetenskapliga metoder samt sådana som anknyter till människans förhistoria i samarbete med genetik och arkeologi. Vikt kommer därutöver att fästas vid dokumenterad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och tillsammans med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattningen av undervisningen, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid förmåga att undervisa i sanskrit samt dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapliga kurser som anknyter till genetik och/eller arkeologi. Förutom akademisk undervisning kommer även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, att beaktas.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och innefatta följande:

•    CV (kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet)
•    Redovisning av vetenskapliga meriter
•    Redovisning av pedagogiska meriter
•    Redovisning av administrativa meriter, lednings meriter och samverkansmeriter
•    Redovisning av övriga meriter
•    Publikationsförteckning
•    Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 st.)
•    Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering (max 4 sidor)
•    Betyg, intyg och andra relevanta handlingar

Rekryteringsgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande måste därför vid förfrågan vara beredd på att lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med diarienummer UFV-PA 2024/487.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad och kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga anställning förlagd till institutionen i Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Dimitrios Iordanoglou, dimitrios.iordanoglou@lingfil.uu.se eller professor Harald Hammarström, harald.hammarstrom@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2024, UFV-PA 2024/487.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/487
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-04-03
Sista ansökningsdag 2024-04-29

Tillbaka till lediga jobb