Uppsala universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Institutionen för litteraturvetenskap och retorik vid Uppsala universitet har för närvarande omkring 30 anställda lärare, forskare och doktorander. Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Forskningen inom retorik i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både teoretiska frågeställningar och historiska eller samtida material. Information om institutionen finner du på www.littvet.uu.se. Institutionen behöver förstärkning både vad avser undervisning och forskning och söker därför en biträdande universitetslektor i retorik.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och administration inom retorik. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning. Andelen undervisning inklusive kursadministration uppgår till högst 50 procent.

Forskningen omfattar 50 procent av heltidsanställningen. Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Om den sökande uppbär externa forskningsmedel vid tiden för anställningen, används dessa för att finansiera anställningens forskningsdel.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i retorik eller närliggande ämnen samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Främst kommer sökande ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsätts kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ, samt god förmåga att genomföra, följa upp och utveckla verksamheten i samverkan med institutionen. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Se historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Ytterligare information
När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande bör inkludera en lista på högst två referenspersoner i ansökan. Referenser kan komma att kallas i ett senare skede.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter, såsom administration, samverkan med det omgivande samhället och övriga meriter av relevans för anställningen
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext; utöver doktorsavhandling max 5 arbeten
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (max 2) 

För ytterligare information se historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (HISTFILFAK 2022/66).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Anställningens omfattning är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jon Viklund, 018-471 29 25, jon.viklund@littvet.uu.se och studierektor AnnaCarin Billing, 018-471 15 78,
annacarin.billing@littvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2024, UFV-PA 2024/326.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/326
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-01-25
Sista ansökningsdag 2024-03-07

Tillbaka till lediga jobb