Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Biträdande universitetslektor i medicinsk teknik med inriktning mot mikrofysiologiska system (SciLifeLab Fellow)

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Anställningen är placerad vid avdelningen för medicinsk teknik vid institutionen för materialvetenskap. Vid institutionen för materialvetenskap har vi en innovativ och internationell forskningsmiljö som tar sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar. Vi arbetar med att finna lösningar inom medicinsk teknik, miljö och energi och annat som kan leda till hållbara och förbättrade levnadsvillkor för människor. Hos oss arbetar dedikerade och kunniga medarbetare som tillsammans leder forskning och bedriver undervisning. Institutionen tillhör vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och finns vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Anställningen ingår i SciLifeLabs Fellows-program vilket är ett nationellt program för lovande unga forskare. Kopplat till anställningen finns ett ekonomiskt startpaket som kan användas t.ex. för rekrytering av en doktorand eller inköp av dyrare utrusning, samt ett väl utarbetat karriärstödsprogram i form av mentorer och kurser inom t.ex. projektledning.

SciLifeLab är ett akademiskt samarbete mellan flera svenska universitet och en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur med ett tydligt fokus på alla aspekter av life science, från hälsa till miljöforskning (www.scilifelab.se). SciLifeLabs kärnuppdrag är att tillhandahålla teknologier som underlättar storskalig analys av biologiska processer på molekylär nivå. Forskningsinfrastrukturen är nära sammanflätad med och främjas av vår gemenskap av forskare fokuserade på teknologiutveckling för molekylär biovetenskap, specifikt inom tre s.k. ”capabilities”: precisionsmedicin, planetarisk biologi och laboratorieberedskap mot pandemier.

SciLifeLab samlar forskare över traditionella gränser och främjar samarbeten med industri, sjukvård, offentliga forskningsorganisationer och internationella partners. Som SciLifeLab-Fellow kommer du som rekryterad biträdande universitetslektor att vara en del av den dynamiska SciLifeLab-gemenskapen både lokalt i Uppsala och i Sverige i stort.

För information om SciLifeLab fellow-programmet, se https://www.scilifelab.se/contact/fellows/?filter=all. SciLifeLab-Fellows ingår även i ett brett nationellt nätverk av framtida akademiska ledare inom programmen Data-driven life science (DDLS) och Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM), inom nätverket Program for Academic leaders in Life Science , PALS.

Mer information om institutionen för materialvetenskap finns på hemsidan: www.materialvetenskap.uu.se

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Området mikrofysiologiska system strävar efter att utveckla in vivo-liknande cellodlingssystem för att modellera människors, djurs och växters fysiologi genom att skräddarsy de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos cellodlingsmiljön via avancerade tillverkningstekniker på nano- och mikrometerskala. Tekniken möjliggör viktiga framsteg inom flera olika discipliner inom bio- och livsvetenskaperna genom att erbjuda nya forskningsverktyg och metoder för ökad förståelse av grundläggande biologiska processer såsom t.ex. organutveckling, cell-cellkommunikation, utveckling och progression av olika sjukdomar och miljöstressorernas roll för anpassningen av växter och grödor till klimatförändringar.

Ämnesområdet för denna anställning är experimentell forskning som genom att använda nya metoder och koncept fokuserar på utveckling och karakterisering av nya mikrofysiologiska system.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta visst budgetansvar och generell projektledning, samt samverkan med näringslivet och deltagande i arrangemeng riktade mot allmänheten.
 • Söka forskningsfinansiering från svenska och internationella forskningsfinansiärer för att strategiskt bygg upp självständig forskning inom ämnesområdet.

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom medicinsk teknik, materialvetenskap, mikro/nano systemteknik, nanoteknik eller motsvarande. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk samt administrativ skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentell utveckling och karakterisering av mikrofysiologiska system, i synnerhet utveckling av nya experimentella metoder och koncept, samt användning av sådana system i biologisk, medicinsk eller farmaceutisk forskning. Sökande förväntas inneha dokumenterad erfarenhet av att självständigt initiera och leda experimentell forskning inom mikrofysiologiska system samt leda produktiva forskningssamarbeten.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse. Erfarenhet av att bedriva forskning utomlands och internationellt forskningssamarbete kommer också att betraktas som meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisning inom medicinsk teknik, mikrotillverkning, materialvetenskap, biomaterial eller liknande.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor
Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Åsa Kassman-Rudolphi (asa.kassman@angstrom.uu.se) eller avdelningsföreståndare Maria Tenje (maria.tenje@angstrom.uu.se).

Anställningsform: Visstidsanställning 6 år.

Lön: Individuell lönesättning

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 28 mars 2024, UFV-PA 2023/4475

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4475
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-26
Sista ansökningsdag 2024-03-28

Tillbaka till lediga jobb