Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen. Vår forskning spänner från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Samspelet mellan organismer och mellan organismer och miljö studeras ofta i ett evolutionärt perspektiv. För mer information, se www.ieg.uu.se.

SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur och har verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten med ett tydligt fokus på alla aspekter av life science, från hälsa till miljöforskning (www.scilifelab.se). SciLifeLabs kärnuppdrag är att tillhandahålla teknologier som underlättar storskalig analys av biologiska processer på molekylär nivå. Forskningsinfrastrukturen är nära sammanflätad med och främjas av forskarnärverk inom områden som biomedicin, ekologi och evolution. SciLifeLab samlar forskare från olika forskningsfält och främjar samarbeten med industri, sjukvård, offentliga forskningsorganisationer och internationella partners. Som SciLifeLab-fellow kommer den rekryterade biträdande lektorn att vara en del av den pulserande SciLifeLab gemenskapen både lokalt i Uppsala och i Sverige i stort. För information om SciLifeLab fellow-programmet, se https://www.scilifelab.se/contact/fellows/?filter=all SciLifeLab-fellows ingår också i ett brett nationellt nätverk av framtida akademiska ledare tillsammans med forskare från Data-driven life science (DDLS) och Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM). I nära samarbete med EMBL lanserade SciLifeLab nyligen en så kallad Planetary biology capability som tillsammans med det pågående programmet Data Driven Life Science bidrar till en stark utveckling av svensk forskning inom områden som är relevanta för tjänsten.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
I och med den pågående globala biologiska mångfaldskrisen behöver vi bättre förutsägelser om hur organismer och ekosystem reagerar på klimatförändringar. Kunskap kring genomisk anpassning till klimatförändringar utgör en del av grunden för att göra sådana förutsägelser. Till exempel, finns det flera kunskapsluckor när det gäller att förutsäga potentialen för temperaturtolerans för organismers utveckling, inklusive tolkning av effekter i genomet från naturligt urval vid temperaturanpassning, upptäckt av vilka metabola vägar som är involverade, insikter kring hur interaktioner mellan genetiska loci påverkar klimatanpassning och hur ekologisk-evolutionärdynamik påverkar processer på högre nivå, samt kolkretslopp på ekosystemnivå. Genom att använda lämpliga studiesystem, moderna sekvenseringsmetoder och andra omics-metoder, experiment eller modellering kan sådana kunskapsluckor fyllas. Vi söker en biträdande professor med forskningserfarenhet inom detta område, som kan dra nytta av vår expertis i närliggande områden för att utveckla sin forskningsprofil vid institutionen för ekologi och genetik.

Arbetsuppgifter

  • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
  • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

  • Doktorsexamen inom ekologisk eller evolutionär genomik, mikrobiell molekylär ekologi eller närliggande områden inom biologi. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom ekologisk eller evolutionär genomik.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom relevanta områden inom biologi. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, längre än 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt, Anna Rosling, +46(0)18 741 6444, Anna.Rosling@ebc.uu.se eller Programansvarig professor i zooekologi, Frank Johansson, +46(0)18 741 6488, Frank.Johansson@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023, UFV-PA 2022/3232.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3232
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-23
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb