Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Beskrivning av institutionens verksamhet: Företagsekonomiska institutionen bedriver undervisning och forskning inom fem huvudsakliga områden: redovisning och finansiering, marknadsföring, internationellt företagande, entreprenörskap och organisation.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, examination, kursadministration samt handledning av doktorander. Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på extern redovisning. Innehavaren av anställningen ska kunna undervisa inom extern redovisning från anställningens början på såväl grund- som avancerad nivå. Även undervisning inom kvantitativ metod ingår i anställningen.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet av undervisning inom extern redovisning och kvantitativ metod. Exempel på det förstnämnda är kurser inriktade mot bokföring, finansiell rapportering och analys, koncernredovisning, redovisningsteori, bolagsstyrning och revision.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter och planerad forskning inom extern redovisning samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning. Publicering i internationellt erkända tidskrifter eller på internationellt erkända bokförlag samt dokumenterat goda resultat av förmågan att erhålla externa forskningsanslag är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kursutveckling inom extern redovisning. Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Bilageförteckning
 • Doktorsexamensbevis
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Pedagogisk reflektion
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska publikationer som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Instruktioner för utformningen av ansökan

Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska. Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagorna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/1198.

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Inka Ollikainen, tel: 018-471 1379,
e-post: inka.ollikainen@fek.uu.se.

Upplysningar om anställningsförfarandet kan ställas till fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, 018-471 2572, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2021, UFV-PA 2021/1198.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1198
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-08-18

Tillbaka till lediga jobb