Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård på två orter, Campus Gotland i Visby och Engelska parken i Uppsala. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se/

Vid Campus Gotland bedrivs forskning och undervisning inom kulturvård. Kulturvård är ett tvärvetenskapligt ämne där antikvarier arbetar tillsammans med konservatorer, ingenjörer, historiker, samhällsplanerare, jurister och konstvetare för att nå målen om att skapa bättre förutsättningar för att definiera, välja ut, beskriva, bevara, använda och utveckla kulturarv. Vid institutionen finns ett forskningsforum, Sustainalbe Heritage Research Forum, SuHRF, med stöd från Uppsala Universitet. För vidare information hänvisas till hemsidan: https://www.konstvet.uu.se/kulturvard/forskning-kulturvard/

Nuvarande utbildningar kännetecknas av att teori kombineras med praktisk tillämpning och av en nära koppling till institutionens forskning. Varje år väljer omkring 100 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra tre program – Föremålsantikvarieprogrammet och Byggnadsantikvarieprogrammet på kandidatnivå – och det internationella masterprogrammet med inriktning mot hållbarhet och kulturarv. Programmen och de flesta kurser har Visby som studieort. Därutöver ges ett mindre antal fristående kurser med kurstillfällen både på campus och på distans. Vissa av dessa är riktade mot yrkesverksamma inom sektorn.

Nuvarande forskning inom kulturvård är inriktat på hur kulturarv kan bevaras och användas på långsiktigt hållbara sätt. Forskningen kretsar dels kring energieffektivisering, inomhusklimat och riskbedömning i äldre byggnader, dels kring kulturarvets betydelse i fred och konflikter och kulturarv som samhällsresurs och drivkraft för utveckling samt traditionella material. Vid kulturvården finns ett forskningsforum, Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF). Institutionen deltar i uppbyggnaden av en forskarskola vid Campus Gotland.

Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot samlingsförvaltning. I samlingsförvaltning ingår bevarande, dokumentation, användning (såsom tillgängliggörande och digitalisering) och utveckling (digitalisering, förvärv, gallring m.m.) av samlingar. Arbetsuppgifterna innebär också att arbeta med övriga utbildningar inom ämnet kulturvård och ämnesöverskridande kurser inom institutionen.

I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas bland annat kurssamordning, kursadministration, handledning, kursutveckling och utvärdering. Till arbetsuppgifterna hör att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Alla lärare vid institutionen förväntas aktivt medverka i det gemensamma kollegiala arbetet. Till detta räknas att du är beredd att åta dig olika uppdrag såsom programansvar, studierektor, prefekt m.m. Din dagliga arbetsplats är vid Campus Gotland.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Även administrativ skicklighet och ledningsskicklighet kommer att tillmätas betydelse i bedömningen.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas, och i första hand inom områdena kulturvård och kulturarv. Du förväntas ha erfarenhet av forskning inom området kulturvård, och mer specifikt gärna inom det naturvetenskapliga och tekniska området för bevarande av materiella kulturarv. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten kommer i första hand bedömas för sin kvalitet. Du bör ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor eller ha motsvarande kompetens. Om särskilda skäl föreligger kan utbildningen genomgås under de två första åren av anställningen. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta forskning till undervisningen tillmätas betydelse. Dessutom är erfarenhet att använda digitala plattformar i undervisningssituationer önskvärt och meriterande.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Ledningsskicklighet visas genom dokumenterad erfarenhet att leda verksamhet och personal. Förmåga att fatta beslut, ta ansvar, hantera konflikter, skapa delaktighet samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål är exempel på visad ledningsskicklighet.

Personliga egenskaper visas genom förmåga att utveckla den egna verksamheten, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och hjälpa kolleger såväl som studenter att lösa olika uppgifter. Förmåga att samordna sin verksamhet med den gemensamma såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Yrkeserfarenhet från arbete som antikvarie med samlingsförvaltning, föremålskonservering, musealt arbete, utställningsproduktion eller handel med kulturföremål är starkt önskvärt och meriterande.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård eller ett närliggande huvudområde eller har motsvarande kompetens. Vidare krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet inom relevant område. Det krävs också att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, eget ansvarstagande samt förmåga att leda arbetslag och kurser. För behörighet krävs mycket god förmåga att kommunicera och kunna undervisa muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Styrkt redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en skiss av planerad forskning
 • Publikationsförteckning
 • Styrkt redovisning av pedagogisk meritportfölj inklusive en pedagogisk egenreflektion
 • Redovisning av övriga meriter, samverkan med det omgivande samhället
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas, max 5 st
 • Fullständiga kontaktuppgifter till två referenser

För mer information om utformning av ansökan, se historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tills vidare.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av tf prefekt Leif Kirsebom, e-post leif.kirsebom@icm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 26 februari 2021, UFV-PA 2020/3254.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/3254
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-07
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb