Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier. Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 80 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom freds- och konfliktforskning.

Ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet består av studiet av våldsamma konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Utbildning och forskning vid institutionen är problemstyrd och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster genom att teori, metoder och empirisk forskning integreras.

Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Forskning omfattar minst 51% av heltidsanställningen.

Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, samt följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom freds- och konfliktforskning, eller inom ett relaterat ämnesområdet, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökande som tidigare avlagt doktorsexamen kan också övervägas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackförening eller studentorganisation, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen. Sökanden måste vidare ha publicerat forskning inom fältet i en eller flera internationella referentgranskade (peer-review) publikationer.

Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. I det senare fallet bör den pedagogiska utbildningen slutföras under de första två åren av anställningen.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För närvarande sker all undervisning vid institutionen på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Utmärkt engelska (både muntligt och skriftligt) är därmed ett krav. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för denna position. Enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras som rutin.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Publikationer i högt rankade akademiska tidskrifter och med ledande akademiska förlag är meriterande. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Även om särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet vid urval bland sökande kommer lika stor omsorg att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Sådana personliga förhållanden som åberopas ska vara dokumenterade och möjliga att verifiera.

Ytterligare information Universitetets officiella översättning (på brittisk engelska) är Associate Senior Lecturer. Den biträdande universitetslektorn ska efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor, om den biträdande universitetslektorn är behörig för en sådan anställning samt bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som framgår av kraven för befordran i högskoleförordningen, i Uppsala universitets bestämmelser och i kompletterande föreskrifter från Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran samt i samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

instruktioner till sökande av anställning som biträdande universitetslektor

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4850.

För ytterligare information:
Uppsala universitetets anställningsordning
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning högst fyra år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Melander, erik.melander@pcr.uu.se och Ashok Swain, ashok.swain@pcr.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Maria Andersson, 018- 471 1905, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2021, UFV-PA 2020/4850.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4850
Kontakt
 • Erik Melander, 0184710000
 • Ashok Swain, 0184710000
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-17
Sista ansökningsdag 2021-02-17

Tillbaka till lediga jobb