Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskningsprojektet AI och politisk kommunikation finansieras genom ett femårigt anslag från Wallenbergstiftelserna. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur Artificiell Intelligens (AI) påverkar samhället, med särskilt fokus på politisk kommunikation, inklusive dess visuella aspekter.

Inom ramen för detta projekt utlyser vi nu en tjänst som biträdande lektor. Den biträdande lektorn förväntas enskilt samt i samarbete med övriga projektmedlemmar bedriva forskning i linje med de frågeställningar som står i fokus i forskningsprojektet. En närmare beskrivning av projektet är tillgänglig via följande länk AI & POLITICAL COMMUNICATION.

Forskningsrojektet finansieras inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society, WASP-HS, och inkluderar ett generöst startpaket som innebär att den som erbjuds anställningen kommer ges en budget för rese- och materialutgifter samt möjlighet att handleda 1-2 doktorander inom projektet. Projektet är en integrerad del av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Forskning har bedrivits vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala i nära 400 år. Institutionen utmärks av en stimulerande forskningsmiljö väl förankrad i den internationella forskningsfronten och en levande seminariekultur. Men ett 50-tal forskare samt ett 40-tal doktorander räknas institutionen som en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fem år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran samt i samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen. 

Arbetsuppgifter: Anställningen medger undervisning upp till 20% av arbetstiden. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. De resterande 80% av arbetstiden ska ägnas åt forskning inom ramen för projektområdet. Projektet finansierar 80% forskning i fem år.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, sociologi, kommunikation eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom politisk kommunikation (i vid bemärkelse). Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd och vana att använda såväl kvalitativa, kvantitativa, digitala, som beräkningsbaserade (sk computational) metoder, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Stor omsorg kommer även att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till projektet AI och politisk kommunikation, samt framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Ansökningsbrev, inklusive plan eller förklaring av hur sökanden avser bidra till projektet (max 2 sidor)
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

instruktioner till sökande av anställning som biträdande universitetslektor

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4229.

För ytterligare information:
universitetets anställningsordning
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 21-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fem år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sven Oskarsson (ställföreträdande prefekt), telefon 018-471 6324, e-post: sven.oskarsson@statsvet.uu.se; Alexandra Segerberg (projektansvarig), e-post alexandra.segerberg@statsvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4229.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 21-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4229
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-12-01
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Tillbaka till lediga jobb