Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskarutbildning bedrivs inom dessa ämnen. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar drygt 100 personer, varav 30 doktorander och drygt 10 professorer. Du kan även läsa mer om oss här


Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi har en ledig forskarstudieplats i kemi med inriktning mot analytisk kemi.

Beskrivning av projektet
Inriktningen för den forskning som görs i forskargruppen bygger på utveckling och applicering av provtagning och analys av neurokemiska markörer vid olika neurologiska sjukdomar. I fokus är metodologier så som hög upplösande vätskebaserad separation kopplat till tandem masspektrometri och molekylär karakterisering av stora och små molekyler, såsom proteiner, steroider, lipider och metaboliter
(http://www.kemi.uu.se/forskning/analytisk-kemi/bergquist-group/).

Den utlysta studieplatsen ingår i ett forskningsprojekt som är del av ett samarbete med Stanford och Harvard universtitet och har fokus på analysmetoder för att förstå för de biokemiska och neurokemiska förändringarna man ser hos patienter med myalgisk encephalomyelit (ME). Uppgiften innebär att utveckla metoder för att karaktärisera och
lokalisera såväl proteiner som små molekyler i biologiska provmatriser, såsom vävnad, celler och kroppsvätskor med högupplösande masspektrometri. Projektet kommer att innebära experimentellt arbete, hantering av biologiska prover, analyser med masspektrometri, strukturbestämning och kvantifiering av stora och små molekyler, upprättande och användande av metoder för data analys, och skrivande av vetenskapliga rapporter. Målet med arbetet är att utveckla nya robusta analytiska metoder för att förstå rollen av olika markörer i de biologiska processer som leder fram till ME.


Anställningsperiod
Doktorandtjänst i fyra år, vilken kan förlängas med upp till 1 år genom 20 % institutionstjänstgöring, i normalfallet undervisning. Anställningstiden kan förlängas om särskilda skäl föreligger.


Arbetsuppgifter
Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom analytisk kemi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom analytisk kemi genom relevanta forskarutbildningskurser.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler.

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden.
Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här.

Kvalifikationer
För att vara behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå och varav minst 90 hp inom för kemi relevanta områden. Särskild behörighet till forskarutbildning i analytisk kemi har den som avlagt godkända prov på kurser i kemi eller på kurser inom för analytisk kemi relevanta områden omfattande minst 90 högskolepoäng eller som utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Det är önskvärt att du har en masters- eller civilingenjörsexamen i kemi eller motsvarande erfarenhet. Fördjupad kunskap inom analytisk kemi är ett krav. Dokumenterad kunskap om provupparbetning, vätskeseparation (vätskekromatografi och superkritisk flödeskromatografi), tandem masspektrometri och analys av komplexa biologiska prover är starkt meriterande.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen till eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här och studieplan för forskarutbildning inom analytisk kemi finner du här.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt.

Bedömningskriterier
Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på
grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att
läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet och att bidra till en positiv utveckling av institutionen för kemi. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Din ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina
forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av kandidat eller examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två forskare som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.
Tillträde: snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jonas Bergquist (jonas.bergquist@kemi.uu.se, telefon: 018-471 36 75)

Välkommen med din ansökan senast den 20 september 2019, UFV-PA 2019/2895

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2895
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-27
Sista ansökningsdag 2019-09-20

Tillbaka till lediga jobb