Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk liksom undervisning i grundläggande svenska bl.a. för universitetets utländska studenter. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Likaså finns vid institutionen en avdelning som på uppdrag av Skolverket ansvarar för att konstruera nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd med utrymme för såväl traditionell nordistik som nyare språkvetenskapliga strömningar.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet fattas i vid bemärkelse – som olika aspekter av svenska språket i bruk – och innefattar, utan inbördes rangordning: svenskan i flerspråkiga kontexter, språkets sociala variation och förändring, svenskan i talad och skriven interaktion, pragmatik, diskursanalys, språkpolitik och språkplanering, barns och vuxnas lärande och språkliga praktiker samt språkets roll såväl i skolsammanhang som i andra lärandekontexter.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom ämnesområdets alla nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda ämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten. Institutionen har ambitionen att stärka forskningen inom ämnesområdena flerspråkighet samt språk och lärande. Innehavaren av tjänsten förväntas ta en ledande roll inom denna satsning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och publikationer som håller hög nationell och internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom undervisning och handledning på ämnets alla nivåer, inte minst på forskarnivå. Dokumentationen ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder.

Vetenskaplig skicklighet

Särskild vikt ska läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Härvidlag beaktas särskilt en bred kompetens inom ämnesområdet för anställningen, såsom den har tagit sig uttryck i publicering av egen forskning, ledning av forskningsprojekt och erfarenhet av kvalificerade granskningsuppdrag. Av betydelse är därtill etablerat forskningssamarbete. Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnesområdet mest relevanta publiceringskanalerna med tonvikt på de senaste 10 åren varvid den sökandes bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället ska beaktas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, opponent, redaktör, referent (kollegial granskare) och projektledare, liksom medlemskap i formella nätverk och liknande.

Pedagogisk skicklighet

Stor vikt ska läggas vid pedagogisk skicklighet. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av kursutveckling, undervisning och framgångsrik handledning på forskarnivå. Vikt läggs också vid motsvarande erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet

Stor vikt ska läggas vid ledningsskicklighet och administrativ erfarenhet. Härvidlag beaktas särskilt erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå. Vid bedömningen av ledarskicklighet och administrativ skicklighet ska vidare beaktas förmågan att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, liksom förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter.

Övrig skicklighet

Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande

Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Fullständig ansökan bör inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
 • Redovisning av ledningsskicklighet
 • Redovisning av övriga meriter
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
 • Lista med referenspersoner (max 2 stycken)

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/3208.

För ytterligare information se https://mp.uu.se/web/info/stod/rekrytera-anstalla/humsam/sprakvet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten för Institutionen för nordiska språk, professor David Håkansson, tel. 018-471 6393, David.Hakansson@nordiska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2019, UFV-PA 2018/3208.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3208
Kontakt
 • David Håkansson, 018-471 6393
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2019-02-13
Sista ansökningsdag 2019-04-12

Tillbaka till lediga jobb