Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci  vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 150 anställda och en omsättning på närmare 160 miljoner.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Arbetsuppgifter:
I detta projekt kommer vår 3R-forskning inriktas mot avancerade småskaliga modeller (mikro- och milliskala) av magtarmkanalen med syftet att utveckla metoder och teknologier som kan användas vid absorptionsprofilering av oralt administrerade läkemedel. För projektet finns ett antal olika startpunkter som är framtagna i tidigare project inom gruppen. Dessa baseras på mikrofluidik, 3D skrivna prototyper för automatiserade försök samt teknik där flera processer simultant mäts för att bättre uppskatta absorption. I den senare ingår upplösnings-, frisättnings-, digestions- och permationsstudier i en teknologisk platform. Doktoranden kommer utveckla nya metoder och använda dessa för att studera läkemedelstillförsel (’drug delivery’), diagnostika verktyg samt så kallad ’theranostics’ där leveranssystemet som beforskas både används i diagnostiskt och terapeutiskt syfte. Projektet kommer därmed röra sig från att i) utveckla system med korrekt ytarea till volymsförhållande och hydrodynamic för respective segment i magtarmkanalen, och där epitelet mimeras av ett semipermeabelt membrane;  ii) tillsats av humaniserade celler för att efterlikna respektive region i tarm med avseende på transportöruttryck och mucussekretion; och iii) inklusion av mikrobiom i den del som efterliknar tjocktarmen. De erhållna data kommer användas för in silico modellering och systemet valideras med formuleringar och diagnostiska verktyg där humandata finns tillgängligt.

Innehavaren av en doktorandtjänst ska primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav:
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom t ex farmaceutiska vetenskaper, kemi och bioteknik
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och förmåga till att självständigt bedriva forskarstudier. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Tidigare erfarenhet av farmaceutisk profilering av beredningsformer, särskilt mer avancerade orala beredningsformer och farmaceutisk profilering av vikt för absorption, är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven nämnda ovan, (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis och betyg, (iv) två rekommendationsbrev (varav helst minst ett brev från handledare av masterprojekt), och (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen:
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Christel Bergström + 018 – 471 4118 + christel.bergstrom@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/2519.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2519
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-07-02
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb