Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Anställningen som universitetslektor i freds- och konfliktforskning med inriktning mot kärnvapennedrustning kommer att vara placerad vid Institutionen för freds- och konfliktforskning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara vid Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC), men forskning, undervisning och administration vid Institutionen för freds- och konfliktforskning kan också ingå. AMC är en tvärvetenskaplig centrumbildning som inrättades år 2021, och som organisatoriskt är placerad vid Samhällsvetenskapliga fakulteten/Institutionen för freds- och konfliktforskning. AMC bedriver forskning, undervisning, och samverkan om kärnvapennedrustning i vid bemärkelse, inklusive rustningskontroll och ickespridning. För mer information, se www3.uu.se/alvamyrdalcentre. Ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet består av studiet av våldsamma konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Utbildning och forskning vid institutionen är problemstyrd och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster genom att teori, metoder och empirisk forskning integreras. För mer information, se www.pcr.uu.se

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet omfattar kärnvapennedrustning i vid bemärkelse, inklusive rustningskontroll och ickespridning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.  Universitetslektorer förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön och att periodvis ta sig an större administrativa uppdrag. En viktig del av arbetsuppgifterna är att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid centrumet kommer samhället till nytta. I anställningen ingår även att bedriva forskning om kärnvapennedrustning i vid bemärkelse inom ramen för AMC. Forskningen ska helt eller till delar använda de nya datamängder om nedrustningsavtal och nedrustningsförhandlingar som AMC utvecklar. I anställningen ingår även att bidra till utvecklingen av dessa datamängder. Ambition är att minst hälften av arbetstiden ska utgöras av forskning vid AMC. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom freds- och konfliktforskning, eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För denna anställning krävs dokumenterad erfarenhet av att utveckla och analysera en eller flera samhällsvetenskapliga datamängder med ett stort antal observationer.

För närvarande sker all undervisning vid institutionen på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Dokumenterad förmåga att skriva och undervisa på engelska är ett krav. Svenska språkkunskaper är inte ett krav för anställningen. Enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras som rutin. Det är därför önskvärt att en anställd så snart som möjligt lär sig svenska för att fullt ut kunna bidra till den kollegiala verksamheten vid Uppsala universitet.

Bedömningsgrunder; vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. 

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid publikationer i högt rankade akademiska tidskrifter och med ledande akademiska förlag som visar på erfarenhet av att utveckla och analysera en eller flera samhällsvetenskapliga datamängder med ett stort antal observationer.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället. 

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder denne använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan 
finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (avsnitt 7a).

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2024/2323.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet och avsnitt 2d i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde i januari 2025, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Erik Melander, Föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, tel. +46 70 425 04 62, e-post erik.melander@pcr.uu.se, och Professor Ashok Swain, Prefekt för institutionen för freds- och konfliktforskning, tel. 18-471 76 53, e-post ashok.swain@pcr.uu.se
 
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2024, UFV-PA 2024/2323.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2025 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2323
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-08-23
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb