Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Forskningen inom materialfysikavdelningen fokuserar på metamaterial och funktionella material, med särskild tonvikt på effekter av icke-jämviktstillstånd och finita dimensioner i bland andra magnetiska material, metallhydrider och mjuka material. Prover framställs och undersöks i lokala laboratorier med t.ex. röntgen- och jonstrålar, optiska metoder samt transportmätningar. Dessa karakteriseringsmetoder kompletteras av avancerade röntgen- och neutronspridningsmetoder vid laboratorierna i såväl Uppsala som vid stora anläggningar. Avdelningen driver även flera acceleratorer för jonstrålefysik vid Tandemlaboratoriet, samt neutronreflektometern SuperADAM vid Institut Laue-Langevin i Grenoble (Frankrike), både som användarfaciliteter och nationella svenska infrastrukturer.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet förklarar härmed en doktorandtjänst, i forskarutbildningsämnet fysik, öppen för ansökan. Doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera kinetiska processer för väte och andra lätta grundämnen i olika energimaterial. Detta omfattar såväl att studera de grundläggande termodynamiska processer som styr hur exempelvis väte tas upp och fördelas i material på atomär nivå, som att förbättra analysmetoder för att kunna detektera lätta grundämnen med hög upplösning och känslighet. En viktig aspekt kommer vara att utveckla metoder för att kunna följa processer i miljön under realtid med så kallade in-situ- och in-operando-tekniker. Avhandlingsprojektet är huvudsakligen av experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter
Projektet kommer att fokusera på experiment för att studera lätta grundämnen såsom H, He eller Li i olika materialsystem. Mer specifikt kommer detta inkludera:

  • Experiment för att detektera lätta grundämnen i material som har utsatts för olika miljöer.
  • Syntes och modifiering av olika energimaterial som innehåller lätta grundämnen.
  • Hantering och utveckling av storskalig utrustning för icke-förstörande materialanalys, främst med joner för in-situ- och in-operando-analys.
  • Hantering och analys av komplexa mätdata, utvärdering och simulering med hjälp av bl.a. Monte-Carlo och molekylärdynamiska beräkningar.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå i fysik/relevanta närliggande ämnen, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten ska vidare kunna uppvisa god kommunikationsförmåga såväl som mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt utmärkta studiemeriter.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Läs mer om behörighet i fysikämnets allmänna studieplan.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det anses meriterande med starka dataanalysfärdigheter, tidigare erfarenheter av vakuumsystem och erfarenhet inom materialforskning med hjälp av jonstrålar.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, 018 471-3040, daniel.primetzhofer@physics.uu.se.

Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2286.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2286
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb