Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden:
Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci • Biologiska läkemedel.

För mer information se: https://www.farmaci.uu.se

SciLifeLab (http://www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Forskargruppen: Doktoranden kommer att arbeta i forskarenheten för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se  Bergström. Tjänsten är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp (alexandra-teleki) som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling.  

Projektet: Projektet är mycket tvärvetenskapligt och verkar vid gränsen mellan farmaceutiska vetenskaper och materialteknik. Detta projekt är en del av ERC Consolidator Grant MAGNETO som syftar till att utveckla en ny diagnostisk och terapeutisk plattform för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn. Inflammationen i tarmvävnaden hos IBD-patienter resulterar i överuttryck av specifika biomarkörer. Vi har tidigare utvecklat superparamagnetiska järnoxid nanopartiklar (SPION) funktionaliserade med målstyrda ligander mot inflammatoriska biomarkörer på epitelcellens yta i IBD. Funktionaliseringen uppnås genom klick kemi-baserad biokonjugering. Sådana nanopartiklar kan användas som kontrastmedel i magnetisk resonanstomografi (MRI) eller som spårpartiklar i magnetisk partikelavbildning (MPI) för att icke-invasivt lokalisera inflammerad vävnad tarmen. Doktoranden kommer att arbeta med prekliniska in vitro och in vivo modeller (mus) för IBD för att studera SPIONs förmåga att nå målceller i tarmen och optimera deras visualisering av inflammerad vävnad eller fibros med avancerade avbildningstekniker (t.ex. konfokalmikroskopi, MRI och MPI). Projektet kopplar därmed nanopartikel syntes och funktionalisering med diagnostisk prestanda in vivo. Ett specifikt fokus för detta projekt är att anpassa nanopartiklarnas storlek och ytans laddning för att övervinna biologiska barriärer i tarmen, t.ex. slembarriären, för att nå underliggande cellulära mål. Ett ytterligare mål är att utforska olika sjukdomsmål på intestinala epitelceller, immunceller, fibroblaster och den extracellulära matrisen för att identifiera mål som kan skilja olika sjukdomstillstånd åt.

Fokusområden för forskarstudierna:
Farmaceutisk Nanoteknologi • Nanomedicin • Magnetiska bildgivningsmetoder • Teranostik • Magnetiska Nanopartiklar  •  Klick kemi • Mag- tarmsjukdomar

Kvalifikationer: Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Mastersexamen i farmaci, läkemedelsutveckling, kemiteknik, biokemi, biomedicin, bioteknologi, materialteknik eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena och laborativ erfarenhet är meriterande. Doktoranderna ska primärt ägna sin tid åt sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen kan ingå i tjänsten, såsom undervisning och administration (max 20%). Tiden för forskning kommer att förlängas med motsvarande tid som ägnas åt andra uppgifter, för att motsvara 4 års forskarstudier på heltid.

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom farmaci, läkemedelsutveckling, kemiteknik, biokemi, biomedicin, bioteknologi, materialteknik eller annat relevant område, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i Universitetets regler och riktlinjer. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: utbildning på forskarnivå.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla:

  • ett personligt brev där sökanden beskriver sina kvalifikationer, intresse för tjänsten och anger relevanta kvalifikationer,
  • CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post),
  • Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor och docent Alexandra Teleki, alexandra.teleki@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2024, UFV-PA 2024/1591.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-09-01
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1591
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-08
Sista ansökningsdag 2024-05-22

Tillbaka till lediga jobb