Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Konstvetenskapliga institutionen är en dynamisk forskningsmiljö som bedriver verksamhet både i Uppsala och i Visby. I miljön ingår tre avdelningar: konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård, som alla har doktorander knutna till sig. Ett fyrtiotal lärare, forskare och gästforskare är knutna till institutionsmiljön, inklusive 12 doktorander varav fem i konstvetenskap. Arbetsmarknaden för disputerade konstvetare är god. De som disputerat vid vår institution är bland annat verksamma som universitetslärare och museiintendenter, i flera fall i ledningsbefattningar.

Ämnet konstvetenskap i Uppsala befattar sig idag med studiet av konst som materiellt fenomen och bakomliggande teorier. Där ingår bildkonst, arkitektur, design och andra visuella uttryck nationellt och internationellt, från för- och tidigmodern period fram till nutid. Inom ämnet ägnar man sig åt den historiska utvecklingen av visuell kultur i stort, åt estetisk utformning, kulturella och sociala funktioner samt den konstnärliga processen. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil som utgår från forskarnas intressen och undervisningens behov.

Forskning bedrivs för närvarande i synnerhet inom bildkonst, arkitektur-, bebyggelse- och urbanhistoria samt digital konstvetenskap från den för- och tidigmoderna perioden fram till nutid. Därtill driver institutionen i samverkan med intresserade aktörer utanför universitetet ett Forum för Forskning om de Kyrkliga Kulturarven. För mer information se vår hemsida Konstvetenskapliga institutionen 

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar normalt upp till fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Kvalifikationer

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom konstvetenskap, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i konstvetenskap. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige. För tjänsten krävs dock goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk och engelska, i både tal och skrift, då delar av utbildningen sker på svenska.

 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Sökande med forskningsintressen inom någon av ovan nämnda styrkeområdena uppmuntras särskilt, men alla ansökningar är välkomna och alla ansökningar kommer att behandlas på likvärdigt sätt enligt nedanstående kriterier.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Övriga upplysningar om doktorandtjänsten
Doktorandtjänsten kommer bara att tillsättas under förutsättning att den sökande som föreslås för tjänsten erhåller extern finansiering från relevant svenskt forskningsråd. Ansökan till relevant svenskt forskningsråd görs i samråd med konstvetenskapliga institutionen efter att den sökande som föreslås för tjänsten meddelats detta.

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

1) CV där du också beskriver din utbildningsgång,

2) Ett kort brev som beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna doktorandplats,

3) Ett exemplar av din magister- eller masteruppsats,

4) En forskningsplan (5-8 A4 sidor), som ska beskriva den forskningsfråga som du vill ta dig an samt en motivering av relevansen i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen samt metodologiska och teoretiska överväganden, 

5) Vidimerade kopior av examensbevis,

6) Kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

 

Bedömningskriterier: En antagningskommitté tar hänsyn till och rangordnar utifrån 1) forskningsplanens kvalitet, genomförbarhet och ämnets relevans 2) den sökandes kvalifikationer för den tänkta forskningsuppgiften (t.ex. språkkunskaper) 3) den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning generellt 4) kvaliteten på den sökandes inlämnade magister-/ masteruppsats 5) den sökandes förmåga att genomföra forskningsuppgiften inom satta tidsramar 6) övriga publikationer och relevanta anställningar. I antagningsprocessen kommer ett urval av de sökande att inbjudas till en intervju inför slutlig rangordning. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Eriksson, johan.eriksson@konstvet.uu.se, 081-471 29 57; studierektor för forskarutbildningen Anna Orrghen, anna.orrghen@konstvet.uu.se, 018-471 28 87 

Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2024, UFV-PA 2024/1073 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01
Löneform Enligt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1073
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-04-19

Tillbaka till lediga jobb