Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor i religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi vid Teologiska institutionen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I anställningen ingår undervisning i religionssociologi vid Teologiska institutionen, bl.a. med inriktning mot religion och medier men även undervisning och samordning på andra, ämnesövergripande kurser kan förkomma. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt  doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid att den sökande har forskningsmeriter inom religionssociologi. Särskilt beaktas erfarenhet av mediestudier liksom forskningsmeriter inom kvantitativa metoder. Vidare ses yrkeserfarenhet som lärare som meriterande då kurser som ingår i lärarutbildningen kan komma att ingå. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Eftersom en del av den aktuella undervisningen bedrivs via internet, beaktas också särskilt erfarenhet av och skicklighet i ITD-undervisning samt utveckling av ITD-kurser.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t.ex. medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska och administrativa meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
  • Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbets- och ledningsförmåga.

Upplysningar om anställningen lämnas av Anders Sjöborg, prefekt vid Teologiska institutionen (anders.sjoborg@teol.uu.se).

Anställningen är ett vikariat som omfattar 70%, 1 juli 2024 -30 juni 2025.

Välkommen med din ansökan i Varbi senast 8 april märkt UVF-PA 2024/1048

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1048
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-04-08

Tillbaka till lediga jobb