Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Beskrivning av ämnesområdet
Fysioterapins kunskapsområde avser hur rörelse såsom fysisk aktivitet och ändamålsenlig motorik bidrar till hälsa och delaktighet i vardagsliv och samhälle. Forskning och undervisning vid Uppsala universitet karaktäriseras av integrering av fysioterapi och beteendemedicin. Vi  söker svar på om det går att öka effekten av fysioterapeutiska åtgärder genom att tillämpa beteendeteori och beteendeanalys i kombination med medicinska och fysioterapeutiska kunskaper såsom sjukdoms- och träningslära. Förståelsen för hur biologiska, psykologiska och sociala variabler samspelar vid utveckling av sjukdom liksom vid återhämtning och tillfrisknande är centralt liksom hur dessa är relaterade till möjligheten att vara fysiskt aktiv och klara vardagens aktiviteter inklusive arbete.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och administration inom ämnet anatomi samt fysioterapi på grundläggande och avancerad nivå. Till undervisning räknas också kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa kunskapsutvecklingen inom fysioterapi och samhällsutvecklingen i övrigt samt att bidra till implementering av ny kunskap.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av anställning som universitetsadjunkt ersätts kravet på vetenskaplig kompetens med krav på ämnesfördjupning. Enligt 5 § AO gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning enligt med 22 § AO, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (43 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Se 6 § AO.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid teoretisk ämneskunskap i kombination med omfattande praktisk erfarenhet av undervisning inom anatomi, palpation, muskuloskeletal funktionsnedsättning, ortopedi, funktionell anatomi, biomekanik, träningslära, fysioterapeutiska undersökningsmetoder samt beteendemedicin inom universitet och högskola. Särskild vikt kommer även att fästas vid omfattande praktisk erfarenhet från arbete som fysioterapeut med undersökning och behandling inom områdena muskuloskeletal funktionsnedsättning samt ortopedi.

Vi söker dig som har en högskoleexamen i fysioterapi/sjukgymnastik. Ytterligare relevant utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 15 § RB.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (28 § AO) Se även 16 § RB.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (30 § AO) Se även 16 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (17 § RB)

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas). Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lena Zetterberg, universitetslektor i fysioterapi, 018-4714766, lena.zetterberg@neuro.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2024, UFV-PA 2024/1009.

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1009
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb