Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Även forskarutbildningsämnet kostvetenskap är tvärvetenskapligt och forskningsfrågorna kan riktas mot olika aktuella områden.

Forskningsområde
Hjärt-kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i Sverige. Kosten spelar en viktig roll för att motverka uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom, men även för att behandla etablerad sjukdom. Det finns många etablerade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, varav flera är nära sammankopplade med metabola störningar såsom insulinresistens och störd glukosomsättning, men även flera mindre etablerade riskfaktorer där kostens roll är mer oklar. En hälsosam nordisk kost kan tänkas ha en positiv påverkan på flera viktiga riskfaktorer, men fortfarande saknas mycket kunskap. Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka kostens koppling till hjärt-kärlsjukdom inklusive underliggande kardiometabola riskmarkörer. Viss betoning kommer ligga på en hälsosam nordisk kost och dess beståndsdelar. Frågeställningarna kommer huvudsakligen belysas genom kvantitativa metoder men kvalitativa metoder (såsom intervjuer) kan komma att ingå till mindre del.

Anställningen
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Förutom avhandlingsarbetet ska forskarutbildningen innefatta 60 högskolepoäng kurser av relevans för avhandlingsarbetet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan tillkomma.

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Ansökan välkomnas från ambitiös person med genuint intresse för kostens betydelse för prevention och behandling av kardiometabol sjukdom. Kunskap om statistik och kvantitativa metoder, samt erfarenhet av att arbeta med större datamängder, är meriterande. Den sökande behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för en forskarutbildning. Ansökan ska dessutom innehålla CV (inklusive referenspersoner), kopior på examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vidare ska ansökan innehålla en litteraturöversikt (helst på engelska, max 3 sidor exklusive referenslista) där den sökande sammanfattar aktuell vetenskaplig forskning avseende kostens roll vid hjärt-kärlsjukdom.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.ikv.uu.se/digitalAssets/509/c_509000-l_3-k_samfak-2019-100-reviderad-allman-studieplan-ikostvetenskap.pdf

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://www.uu.se/fakultet/samhallsvetenskapliga/utbildning/forskarutbildning

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Afsaneh Koochek,  afsaneh.koochek@ikv.uu.se, tel. 018-471 23 13. Upplysningar om projektet lämnas av universitetslektor Fredrik Rosqvist, fredrik.rosqvist@ikv.uu.se och upplysningar om forskarutbildningen i kostvetenskap lämnas av studierektor Elin Lövestam, elin.lovestam@ikv.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2024, UFV-PA 2024/971.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/971
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-19
Sista ansökningsdag 2024-04-25
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb