Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Vill du arbeta som doktorand inom kulturgeografi med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Doktorand på Uppsala universitet.

Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Vi forskar och undervisar i många områden inom kulturgeografi. Idag är ca 50 personer verksamma vid institutionen.

Kulturgeografiska institutionen utlyser nu en tjänst som doktorand i kulturgeografi, knuten till det Energimyndigheten-finansierade projektet ”Gårdagens betongutopiers framtid: rekordårens betongarkitektur, energiintensiva byggnadsmaterial och kulturarv som verktyg i hållbarhetsarbetet” (P2023-01485).

Beskrivning av projektet
Utifrån en studie av insatser för att energieffektivisera och förlänga livslängden för efterkrigstidens betongarkitektur utforskar i detta projekt forskare vid Uppsala universitet och Lunds universitet vilken slags byggnadshistorisk kunskap som används eller skulle kunna användas för att undvika onödiga rivningar av klimatbelastande arkitektur. Detta undersöks genom studier av samtida fall av cirkulära insatser för att återbruka betong på plats, men även genom en historisk undersökning av vilka byggnadstekniker som använts och hur deras materiella arv idag kan forma strategier för hållbar energieffektivisering. Därmed belyses i projektet frågor kring byggsektorns miljöpåverkan och de kulturhistoriska värden som eventuellt finns i efterkrigstidens byggnadsbestånd. Projektet för samman forskning från planerings- och miljöhistoria med kulturgeografisk forskning om kulturarv och hållbar stadsutveckling, och knyter dessa diskussioner till samtida experiment med cirkulära strategier i stadsutvecklingsarbetet. Ambitionen är att därmed ta reda på vilka kunskaper om betongarkitekturens historia som i framgångsrika fall hjälper - och som i mindre framgångsrika fall kan saknas i resurs- och energieffektiviseringsarbetet.

Själva doktorandprojektet är tänkt att belysa olika offentliga och privata aktörer idag arbetar med renoveringsfrågor kopplade till efterkrigstidens betongarkitektur och den roll byggnadsantikvarisk kunskap spelar i dessa sammanhang. Forskningen syftar till att identifiera de roller som byggnadshistorisk kunskap kan spela, men också till att undersöka tekniska utmaningar och hur nya perspektiv på byggnader och byggande skulle kunna göra cirkulära renoveringsstrategier till mer lättillgängliga alternativ. Metodologiskt är arbetet tänkt som en skuggnings-studie där aktörer kontinuerligt följs i sitt arbete för att möjliggöra en analys av hur förhållningssätt och kunskap formar och byggs upp inom verksamheter.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att vara involverad i forskningsprojektets alla faser och skriver sin avhandling inom projektet, utifrån en närstudie av nutida omvandlings- och återbruksförsök – inklusive de debatter som omger dem. Vi uppmuntrar kandidater med erfarenhet av tidigare arbete med kvalitativa metoder (etnografi, intervjuer, observationer) och kunskap om kulturarv, hållbarhetsdiskussioner och/eller arkitekturhistoria. 

En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen kan avse undervisning och administrativt arbete (om högst 20 procent).

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi är den som har avlagt examen på avancerad nivå inom kulturgeografi (eller annat närstående ämne, t.ex. arkitektur, sociologi eller humanekologi), eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För antagning krävs också att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen. Kvalifikationskraven måste inte vara uppfyllda när ansökningstiden utgår, men ska uppfyllas senast 30 juni 2024.

Den sökande behöver ej ta kontakt med en eventuell handledare, alla ansökningar skrivs individuellt av den sökande och behöver inte godkännas av någon anställd på institutionen i förväg.

Ansökningsförfarande
En rekryteringsgrupp gör ett första urval via en genomgång av insända handlingar. Denna grupp av sökande kallas därefter till intervju. Intervjuerna planeras att ske under april månad. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt någon gång i slutet av maj 2024. Kriterier vid bedömning av de sökande finns beskrivna i separat dokument www.kultgeog.uu.se/digitalAssets/546/c_546694-l_3-k_kriterier-vid-bedo-mning-av-anso-kningar-till-forskarutbildningen.pdf

Ansökan skall omfatta:

  1. Ifylld och påskriven ansökningsblankett, https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777.
  2. Ett personligt brev (max 2 sidor). Brevet ger dig en möjlighet att presentera dig själv för oss på ett personligt, och eventuellt kreativt, sätt. Här får du berätta för oss vem du är, och förklara varför du är intresserad av kulturgeografi som akademiskt ämne. Vi vill även att du lyfter fram varför du är intresserad av att bli doktorand på just Kulturgeografiska institutionen i Uppsala och inom just detta forskningsprojekt.
  3. CV (Curriculum Vitae = meritförteckning), inkl. din utbildningsbakgrund och tidigare arbetserfarenhet.
  4. En kort beskrivning (3-4 sidor, inkl. referenser) av sökandens tilltänkta forskningsplan. Utifrån beskrivningen av det tänkta doktorandprojektet (se ovan), redogör för hur du skulle vilja ta dig an forskningen – med bas i vilka fall du tror skulle kunna vara intressanta att studera och vilka teoretiska perspektiv du vill studera fallen från. Beskriv även hur du eventuellt kan bygga vidare på tidigare erfarenheter i ditt doktorandprojekt.
  5. Kopior på examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten, med information om kurser och betyg.
  6. Ett (eller flera) exemplar av de självständiga akademiska arbeten som sökanden författat, på svenska eller engelska.
  7. Kontaktuppgifter till två akademiska referenser. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01. Placeringsort: Uppsala. Platsen är finansierad under fyra år i form av doktorandanställning. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) varav doktorsavhandlingen utgör 180 högskolepoäng och kurser sammanlagt 60 högskolepoäng.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer, https://regler.uu.se/?languageId=3 samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i kulturgeografi, Uppsala universitet https://samfak.uu.se/digitalAssets/634/c_634316-l_3-k_kulturgeografi-allman-studieplan-samfak-2021_166.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskarutbildningens studierektor David Jansson. Tel. 072–999 9155. E-post: david.jansson@kultgeog.uu.se, eller Erik Jönsson, universitetslektor, E-post: erik.jonsson@kultgeog.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2024, UFV-PA 2024/871.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/871
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-09

Tillbaka till lediga jobb