Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed upp till två doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi.

Institutionens avsikt är att anta sökande med utmärkta akademiska meriter, och som kan visa prov på sin förmåga att bedriva forskning inom något sociologiskt område.

Forskarutbildning i sociologi utgör fyra års heltidsstudier som leder fram till doktorsexamen. Utbildningen kommer att ske med förankring i ett internationellt, vetenskapligt sammanhang. I utbildningen ingår även att läsa kurser för att få fördjupad kunskap inom ämnet samt utveckla teoretisk och metodologisk skicklighet. Utbildningen kan även inkludera viss administration och undervisning upp till 20%. Syftet med forskarutbildningen är att ge fördjupade kunskaper i sociologi och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap samt metodologisk skicklighet. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med handledare och i en forskningsmiljö med regelbundna seminarier.

Ytterligare information om doktorandstudierna finns på: http://www.soc.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs grundläggande samt särskild behörighet.

 • Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller socialpsykologi.

För antagning krävs att den sökande:

 1. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen;
 2. har mycket goda färdigheter i engelska i både tal och skrift;
 3. kan arbeta både självständigt och effektivt inom en grupp. Stor vikt kommer därför läggas vid personlig lämplighet i urvalsprocessen.

Urval
Urvalsprocessen kommer att baseras på̊ de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och genomföra forskningsprojektet. Bedömningen kommer att grunda sig på̊ den sökandes betyg, kvaliteten på examensuppsatser, referenser, relevanta erfarenheter, personlig lämplighet, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan ska innehålla:

 1. Ansökan om att antas till doktorandstudier: http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
 2. Ett längre personligt brev som beskriver sökandens bakgrund och motiverar ansökan samt lämplighet för anställningen (max 1000 ord exklusive eventuella referenser till relevant litteratur). Brevet ska också̊ innehålla information om sökandens kompetens för att genomföra projektet.
 3. Bevittnade kopior av examensbevis för relevanta examina eller motsvarande.
 4. Bevittnat utdrag ur betygsregister (t.ex. Ladok) som visar betyg på genomförda kurser.
 5. Handlingar som styrker yrkeserfarenhet av forskningsverksamhet, i förekommande fall.
 6. Forskningsplan (se nedan).
 7. Verk av vetenskaplig karaktär (kandidat-, magister- och mastersuppsatser, publicerade böcker, bokkapitel, artiklar eller annat skrivet material).
 8. Kontaktuppgifter till två̊ vidtalade referenspersoner.

Observera att äktheten av de inlämnade intygen måste vidimeras av minst två personer vars kontaktuppgifter också ska lämnas.

Forskningsplan:
En kort (ca 2000 ord) forskningsplan om vad den sökande har för avsikt att undersöka inom ramen för avhandlingen ska bifogas. I forskningsplanen förväntas den sökande placera projektets forskningsuppgift i tidigare forskning samt även i ett teoretiskt sammanhang och kort presentera en lämplig metod för uppgiften. Sökande kommer, när de formella kraven är uppfyllda, att bedömas och rangordnas efter åberopat skriftligt material inklusive forskningsplanen. Syftet med forskningsplanen är inte bara att pröva den sökandes förmåga att strukturera en forskningsuppgift, sätta den i relation till sociologiska teorier och välja lämpliga metoder, syftet är också att få en vink om den sökandes forskningsintressen. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig att utforma din forskningsplan på engelska.

För mer information om forskningsplanen se:

https://soc.uu.se/digitalAssets/499/c_499166-l_1-k_appendix-2b-research-proposal-guidelines.pdf

Intervju med högst rankade sökande kan förekomma. Därför bör sökande vara tillgängliga för intervju, antingen genom möten på institutionen eller via ZOOM fredag 19:e april 2024, 09:00-15:00. 

Lön: Den/de utvalda kandidaten(erna) kommer att erbjudas doktorandanställning under en period på fyra år. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Tillträde: 2024-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2028-08-31

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen, docent Reza Azarian, studierektorsoc-fu@uu.se, eller prefekten, professor Hannah Bradby, prefekt-soc@uu.se  

Välkommen med din ansökan senast den 29 februari 2024, UFV-PA 2023/4919

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4919
Kontakt
 • Hannah Bradby, 018-4715183
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-16
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb