Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning inom läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt i ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på pubcare.uu.se. Vi söker nu en universitetslektor i geriatrik, förenad med befattning som specialistläkare vid verksamhetsområde Geriatrik, Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet:
Geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar, är ett brett ämnesområde som omfattar åldersrelaterade sjukdomar/tillstånd såsom demenssjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, sarkopeni, fall och andra geriatriska syndrom. Geriatrik är en livaktig disciplin vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Sektionen för geriatrik sorterar under Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och här pågår framför allt forskning kring kognitiva sjukdomar. Vid sjukhusets Minnes- och geriatrikmottagning bedrivs kliniska studier som syftar till att bättre förstå sjukdomsförloppet vid f.f.a. Alzheimers sjukdom, men även olika aspekter av det normala åldrandet. Här finns också en omfattande biobank kopplad till kliniska data. I den kliniska delen av forskningen tillämpas nya diagnostiska metoder och utförs läkemedelsstudier i syfte att utveckla nya behandlingar, bland annat med ett antikropps-baserat läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Här bedrivs även epidemiologiska och genetiska undersökningar för att förstå samspelet mellan gener och miljö för uppkomst av åldrandets sjukdomar.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, kliniskt arbete, forskning och administration. Till undervisning räknas planering, genomförande av undervisning samt examination och handledning av studenter och doktorander. Undervisningen sker främst inom ramen för läkarprogrammets nyligen utökade undervisning inom geriatrik och palliativ medicin på grund- och avancerad nivå. Den sökande kommer ha stora möjligheter att utforma den utökade geriatrikundervisningen för framtidens läkare. Därutöver ingår kursledaruppdrag, att genomföra föreläsningar samt att leda seminarier och falldiskussioner. Till arbetsuppgifterna hör också att bedriva egen forskning inom ämnesområdet geriatrik.

Den kliniska tjänstgöringen som ingår i anställningen omfattar kliniskt arbete som specialistläkare så väl som kliniskt utvecklingsarbete vid verksamhetsområde Geriatrik, Akademiska sjukhuset. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska samt dokumenterat goda kunskaper i engelska.

För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt specialistkompetens i företrädesvis geriatrik, men även annan relevant specialistkompetens kan komma att beaktas.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.  Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas.  Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning liksom förmåga att anknyta forskning till undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:

Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av stor betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. God samarbetsförmåga och förmåga att entusiasmera medarbetare är av stor vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB 5 §.

Enligt Anställningsordningen 29 § visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB §10.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor: Anna Sarkadi: anna.sarkadi@pubcare.uu.se, mobil 070-6113691, Prefekt: Anna T. Höglund, anna.hoglund@crb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2024, UFV-PA 2023/4642.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4642
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-08
Sista ansökningsdag 2024-02-19

Tillbaka till lediga jobb