Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till teologiska fakultetens hemsida.

Ansökan kan avse följande ämnen:

 • Religionshistoria och global kristendom
 • Religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi
 • Bibelvetenskap
 • Kyrkohistoria och missionshistoria
 • Religionsfilosofi
 • Etik
 • Systematisk teologi

Ansökan ska innehålla:

 • Blankett för Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.
 • Blanketten Finansieringsplan samt vidtalad handledare vid Teologiska fakulteten. Här ska två frågor besvaras: dels vilken finansieringsform som gäller för ansökan, dels vilken handledare den sökande vidtalat inför inlämning av ansökan.
 • Studieintyg på svenska eller engelska som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå vid teologiska fakulteten samt kopia av eventuella examensbevis (svenska eller engelska).
 • Projektbeskrivning om 6 sidor (om det behövs kan ytterligare en sida för referenser läggas till) med följande rubriker: syfte, problemställning, metod, teoretisk ram, studiens relation till tidigare forskning och undersökningsmaterial för det framtida avhandlingsprojektet. Samtliga rubriker ska finnas med, men inte nödvändigtvis i den här ordningen.
 • Magisteruppsats och i förekommande fall masteruppsats.
 • I vissa fall kan det finnas risker med ett föreslaget doktorandprojekt som påverkar projektets genomförbarhet, speciellt i fråga om tillgång till material för undersökningen. Den sökande ska därför bifoga en bedömning av projektets genomförbarhet med hänsyn tagen till eventuella risker med det föreslagna materialet. För högriskprojekt ska förslag på alternativt material anges.

Ofullständiga ansökningar kommer ej att beaktas. För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå”. Med hjälp av den allmänna studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Ta i god tid kontakt med en lärare vid fakulteten som är villig att fungera som handledare om du skulle antas. Ansökningar som saknar uppgift om vidtalad handledare kommer inte att bedömas. När du skriver din ansökan kan du ha nytta av fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå om ansökningsprocessen, bedömningskriterier och bestämmelser om den projektbeskrivning som är centrum i din ansökan. Samtliga anförda dokument samt instruktioner för ansökan finns på Teologiska fakultetens hemsida.

Som antagen till forskarutbildningen är grunden att du är anställd som doktorand under utbildningstiden, normalt fyra år. Att bli antagen som doktorand förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och har uppehållstillstånd.

Inom det VR-finansierade projektet Elderly women’s voluntary work: a mixed methods study of resources, values and practices in a religious and a social-humanitarian organisation utlyses en doktorandplats med placering inom forskarutbildningsämnet Religionsbeteendevetenskap och Praktisk teologi, under förutsättning att de sökande bedöms kvalificerade för utbildningen. Projektets syfte är att skapa kunskap om resurser, värderingar och praktiker som formar och utmärker ideellt arbete bland kvinnor födda 1940–1955, som är överrepresenterade bland ideellt engagerade. Projektets design kombinerar en enkätstudie av ett representativt befolkningsurval inom åldersgruppen och fallstudier med observationer och intervjuer av ca 40 kvinnor, som aktivt utför ideellt arbete i tre Svenskkyrkliga församlingar samt tre Röda Kors-kretsar i mindre samhällen och landsbygd. För närmare upplysningar om projektet, kontakta projektledaren, professor Mia Lövheim, e-post: mia.lovheim@teol.uu.se.

Inom forskningsinriktningarna Global kristendom respektive Missionshistoria sker finansiering för det första året som antagen doktorand med stipendium för heltidsstudier, följt av anställning som doktorand under de följande tre åren. För övriga inriktningar gäller anställning som doktorand under utbildningstiden, normalt fyra år.

Sökande ombeds indikera intresse i ansökan för att ingå i Nationell forskarskola i islamiska studier. Mer information om forskarskolan och vad den innebär finns här.

Forskarutbildningen vid Teologiska institutionen sker i en forskningsmiljö som värdesätter närvaro och kollegialt deltagande. En utgångspunkt för institutionen är regelbunden närvaro på arbetsplatsen, med vilket förstås minst tre dagar i veckan.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Besked om antagning lämnas i början av juni 2024.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde 29 augusti 2024. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Mohammad Fazlhashemi, tel. 018-471 22 27, e-post: mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2024, UFV-PA 2023/4568.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4568
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-12-13
Sista ansökningsdag 2024-02-15

Tillbaka till lediga jobb