Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Vikarierande universitetslektor i psykologi, inriktning klinisk psykologi (psykodynamisk psykoterapi).

Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt hundra personer, varav ca hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander.

 Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom området klinisk psykologi samt forskningsmetodik. I detta ingår psykodynamisk psykoterapi och psykoterapiforskning. Undervisningen kan även komma att omfatta andra moment, utifrån sökandes kompetens och institutionens behov.

 Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vidare kräver den aktuella anställningen legitimation som psykolog.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

 Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Även den kliniska erfarenheten kan tillmätas betydelse, främst erfarenhet av bedömning och behandling inom modern psykodynamisk terapi.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom psykodynamisk psykoterapi och psykoterapiforskning.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Styrkt kopia på legitimation som psykolog
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Om anställningen:
Anställningen är ett vikariat i avvaktan på tillsättning av dnr UFV-PA 2023/3778. Anställningstiden är beräknad till ca 5-8 månader eller fram tills dess att tjänsten är tillsatt. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

 Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, 073-693 79 48, alexander.rozental@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 27 november 2023, UFV-PA 2023/4074.

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4074
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-27

Tillbaka till lediga jobb