Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i tre ämnen och på två orter: kulturvård vid Campus Gotland i Visby samt konstvetenskap och textilvetenskap vid Campus Engelska parken i Uppsala.

Kulturvård är ett mång- och tvärvetenskapligt ämne som spänner över vetenskapsområdena för humaniora/samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap. Kulturvård handlar om att förvalta kulturarv och överföra resurser från det förflutna in i framtiden på ett långsiktigt hållbart sätt. Utbildningsverksamhetens kärna består av två kandidatprogram (Byggnadsantikvarieprogrammet och Föremålsantikvarieprogrammet), ett internationellt masterprogram samt forskarutbildning i kulturvård. Forskningsverksamheten står för mer än hälften av omsättningen och bedrivs på projektbasis med finansiering från såväl nationella som internationella forskningsfinansiärer. Forskningen fokuserar för närvarande främst frågor om hållbarhet, energi och klimat, regional utveckling, riskhantering m.m. Idag arbetar ett tjugotal lärare och forskare vid kulturvård i Visby.

Nu utlyses en anställning som universitetslektor i kulturvård vid Campus Gotland i Visby, för att bidra till att stärka ämnet inom såväl utbildning som forskning, särskilt när det gäller området hållbar förvaltning av byggd miljö.

Arbetsuppgifter
En universitetslektor i kulturvård delar sin arbetstid mellan undervisning, forskning och administration på såväl grund- som avancerad nivå och forskarutbildning. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen sker på plats i Visby. Den universitetslektor vi söker förväntas undervisa främst inom kandidatprogrammet för byggnadsantikvarier och områden som exempelvis hållbarhetsaspekter, klimatanpassning, energieffektivisering, riskhantering, m.m. samt tillämpning av regelverk och styrmedel inom byggd miljö.

En universitetslektor i kulturvård förväntas följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningen kan med tiden komma att innefatta olika typer av uppdrag inom institutionen som exempelvis ledningsuppdrag eller administrativa uppdrag.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i kulturvård eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Den som inte har förmåga att undervisa på svenska förväntas ha förvärvat den inom två år.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, dvs att visa på förmåga till flexibilitet, ansvarstagande samt att kunna leda arbetslag.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet samt lednings- och administrativ skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter avseende förvaltning av byggd miljö, kopplat till kulturvård.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, att tillmätas stor betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas stor betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att balansera utveckling med förvaltning av kurser och program.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik, att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Särskilt vikt läggs vid ledningsskicklighet som visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, samt ge medarbetare de förutsättningar som krävs för att nå gemensamma mål. Samverkansskicklighet visas genom förmåga att initiera olika typer av interaktion med det omgivande samhället, samt kunskapsutbyte som har betydelse för kulturvårdens utveckling och kvalitet.

Övrig skicklighet
Förmåga att samarbeta och bidra till en hållbar fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Campus Gotland.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (högst fem)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 15 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Visby.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Johan Eriksson, tel 018-471 29 57, johan.eriksson@konstvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023, UFV-PA 2023/3969.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3969
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-12-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb