Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 270 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 55 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin där kunskap bildas om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och dess förutsättningar och genomförande. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Projektbeskrivning
Som doktorand kommer du vara verksam i någon av våra forskningsmiljöer och forskningsgrupper.

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP) studerar professioner och styrning, ledning och utvärdering av pedagogiska processer och lärande i utbildning och arbetsliv. Urval, organisering och legitimering av kunskap, värden och identiteter analyseras. Särskilt fokuseras samspelet mellan olika nivåer och mellan utbildningspolicy och -praktik i relation till globalisering, migration, digitalisering och det s.k. kunskapssamhället. Educational Relationship (REL) intresserar sig särskilt för relationen mellan utbildning, ledarskap och lärande.

Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices (CLIP) studerar social interaktion, lärande och identitetsprocesser med fokus på barns och ungas vardagsliv, sociala relationer och lärande i förskola och skola, digitala praktiker, flerspråkighet, mobilitet och rumslighet. Forskningen omfattar också professionellas perspektiv, lärande i professionsutbildningar och interaktion på arbetsplatser. CLIP samverkar med Barn- och ungdomsvetenskap (BUV).

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik (PS) fokuserar centrala frågor kring inkludering och särskilt stöd, framför allt inom ramen för verksamheten i skola och förskola men även i andra sammanhang. Studierna omfattar allt från teoretiska analyser och begreppsutredningar, över breda empiriska kartläggningar till analys av, och interventioner i, konkreta lärmiljöer. I fokus står till exempel professionsfrågor, relationen policy-praktik, pedagogiskt-filosofiska frågor och gestaltningen av pedagogiska praktiker.

Forskningsmiljöerna i pedagogik finns närmare beskrivna på institutionens hemsida: http://www.edu.uu.se/forskning.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska och väl behärska talad och skriven engelska.

Ansökningshandlingarna ska omfatta ifylld ansökningsblankett https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- och magister-/masteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, kopia av examensbevis och betyg, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan ska också omfatta en kort beskrivning (2–3 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och avhandlingsplan (omfattande frågeställning, forskningsläge, material- och metodfrågor samt avhandlingsprojektets relevans) och varför vederbörande söker till forskarutbildningen.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1–7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se http://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning.

Utbildning på forskarnivå i pedagogik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://mp.uu.se/sv/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap/studieplaner.

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Gunilla Lindqvist, gunilla.lindqvist@edu.uu.se, tel. 018-471 3813. Professor Helen Melander Bowden, helen.melander@edu.uu.se, tel. 018-471 1680.

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2023, UFV-PA 2023/3849.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3849
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-26
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb