Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se/

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet läkemedelsteknik är ett centralt delområde av den galeniska farmacin och behandlar fysikaliska och teknologiska aspekter på formulering och tillverkning av läkemedel inkluderande kvalitetsprövning av läkemedelspreparat. Exempel på centrala kunskapsområden är fysikalisk och teknisk karakterisering av läkemedel, hjälpämnen och deras fysikaliska och tekniska egenskaper, processteknik och processtyrning, tillverkning av läkemedelsberedningar och kvalitetssäkring av läkemedelstillverkning.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning, samverkan, administration och arbetsledning. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för anställningen är att leda och utveckla undervisning i områdena extempore-tillverkning av läkemedel, regulatoriska processer för framtagande av läkemedel samt kvalitetssäkring av läkemedelstillverkning. Kurser inom  dessa områden ges inom ramen för farmaceutiska fakultetens utbildningsprogram men kan också ges som uppdragsutbildning. Inom anställningen ingår också annan undervisning i galenisk farmaci på grundläggande och avancerad nivå inklusive handledning av uppsatser. Innehavaren av lektoratet ska delta i och utveckla forskning inom området läkemedelsteknik, experimentell och teoretisk. Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnet galenisk farmaci och samhällsutvecklingen i övrigt.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (4 kap 4 § högskole-förordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i läkemedelsteknik.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8. Erfarenhet av undervisning inom områdena extempore-tillverkning av läkemedel, regulatoriska processer för framtagande av läkemedel och kvalitetssäkring av läkemedelstillverkning är meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 9 § RB. Administrativ skicklighet inom undervisning kommer att tillmätas speciell betydelse, till exempel erfarenhet av att planera och genomföra programkurser och uppdragsutbildningskurser.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål tillmätas betydelse. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se 30 § AO. Se även 9 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap, och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se 10 § RB. Arbete inom internationalisering kommer också beaktas.

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar
Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Göran Alderborn, goran.alderborn@uu.se eller av prefekt Ola Söderberg, ola.soderberg@uu.se, eller av biträdande prefekt Josefina Nordström, josefina.nordstrom@uu.se..

Välkommen med din ansökan senast den 23 november, UFV-PA 2023/3780.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3780
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-01
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb