Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi.

Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar med tid delad mellan universitet och sjukhus.

Verksamhetsområdet AnOpIVA vid Akademiska sjukhuset har en mycket bred verksamhet inom anestesi, operation och intermediär/intensivvård och har ca 850 anställda, inklusive en läkargrupp på ca 120 personer. IVA/IMA-verksamheten består av två allmänna intensivvårdsavdelningar, två intermediärvårdsavdelningar samt medicinskt intensivvårdsansvar för neurointensivvården, brännskadeintensivvården samt den allmänna intermediärvården på Akademiska sjukhuset.

Operationsverksamheten bedrivs på sex olika operationsavdelningar med sammanlagt 32 operationssalar samt fyra postoperativa avdelningar. Uppdraget är brett med tyngdpunkt på högspecialiserad vård inom region Mellansverige men inrymmer också nationell högspecialiserad vård inom ramen för NHV samt bassjukvård till Region Uppsalas invånare.

Operationsverksamheten och IVA/IMA-vård av barn bedrivs inom verksamhetsområdets barnsektion i nära samarbete med Akademiska barnsjukhuset. Barnsektionens operationsavdelning har fyra operationssalar samt en uppvakningsavdelning.

Barnintensivvårdsavdelningen är en av fyra dedikerade barnintensivvårdavdelningar i Sverige med för närvarande på sex vårdplatser. Vid intensivvårdsavdelningen vårdas intensivvårdskrävande barn från barnsjukhusets både medicinska samt kirurgiska avdelningar. En stor del av vården sker av patienter som remitterats från universitetssjukvårdsregionen men även från övriga landet i stort för att kunna erbjudas specialistsjukvård för barn. Till barnintensivvårdsavdelningen finns knuten en intermediärvårdsavdelning och verksamheten befinner sig i en expansiv fas. Den forskning som bedrivs specifikt inom barnanestesi och intensivvård är för närvarande under uppbyggnad och tjänsten inrättas för att vara med att stärka den utveckling som påbörjats.

Beskrivning av ämnesområdet
Barnanestesi och intensivvård är en del av det övergripande ämnet anestesi och intensivvård. Inom ämnesområdet bedrivs både experimentell och klinisk forskning inom framför allt njurfysiologi, njursvikt, respirationssvikt, barnanestesi och intensivvård, sepsis samt hjärtstopp. Både kvantitativ och kvalitativ forskning bedrivs. Vi har en god handledarkapacitet och 15 - 20 doktorander, både läkare och sjuksköterskor. Den forskning som bedrivs är välkänd både nationellt och internationellt med både nationella och internationella samarbetspartners. Forskningen inom barnanestesi och intensivvård är under uppbyggnad och med den aktuella rekryteringen vill vi stärka och bredda denna forskning.

Arbetsuppgifter
Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning inom ämnesområdet barnanestesi och intensivvård, som är en del av den övergripande forskargruppen inom anestesi och intensivvård, samt handledning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset där utveckling av den kliniska verksamheten är av särskild vikt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i anestesi och intensivvård. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i anestesi och intensivvård, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i anestesi och intensivvård till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i anestesi och intensivvård.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer meriter inom translationell och klinisk forskning inom barnanestesi och intensivvård tillmätas särskild betydelse. Klinisk skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Vid bedömningen av klinisk skicklighet kommer internationellt kliniskt arbete inom barnintensivvård att tillmätas särskild betydelse.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (20 § AO). Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 4 § RB.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. (24 § AO)

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (28 § AO) Se även 5 § RB.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (30 § AO) Se även 5 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (6 § RB)

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (karin.nilsson@igp.uu.se) eller prefekten Liisa Byberg (liisa.byberg@surgsci.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 20 november, UFV-PA 2023/1813.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1813
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-04
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb