Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Allmän beskrivning av DDLS Fellows-programmet

Datadriven livsvetenskap (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människans hälsa och de globala ekosystemen. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras, 210 postdoktorer anställas, och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Gruppledarna, DDLS fellows, kommer att rekryteras till de 11 deltagande lärosätena/organisationerna, men blir också del av ett nätverk inom det nationella DDLS-programmet koordinerat av SciLifeLab. DDLS-programmet omfattar fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik, samt smittspridning och infektionsbiologi. För mer information, se www.scilifelab.se/data-driven.

Under år 2022 och 2023 har 20 unga DDLS fellows rekryterats till programmet och vi söker nu ytterligare 19 gruppledare. Varje DDLS fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, avsett att täcka fem år av egen lön och andra resurser, såsom två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Anställningarna som fellows/gruppledare är tidsbegränsade med möjlighet till befordran och tillsvidareanställning vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss?

Ansök nu!

Till Uppsala universitet söker vi en DDLS Fellow inom datadriven evolution och biodiversitet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Datadriven evolution och biodiversitet omfattar forskning som drar nytta av de massiva dataströmmarna från tekniker som storskalig genom- och biomsekvensering, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, storskalig analys av biologiska prover, och storskalig distansbaserad övervakning av organismer eller livsmiljöer.

Ämnet avser forskning inom det breda området evolution och biodiversitet med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker.

 

Vi har fem potentiella värdinstitutioner vid biologiska, kemiska och geologiska sektionen, Uppsala universitet, var och en med ett eget fokus inom datadriven evolution och biodiversitet. Kandidater uppger en (eller flera) föredragen institution som en del av ansökningsförfarandet.

- Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) bedriver framgångsrik interdisciplinär forskning om molekylär struktur, funktion och evolution. Mikroorganismer dominerar den molekylära biodiversiteten på jorden och utgör utmärkta modellsystem för studier av molekylära evolutionsprocesser. Vi använder mikroorganismer för att studera miljöbetingad mikrobiell biodiversitet, evolution av symbionter, patogener, mitokondriers ursprung och livets evolutionsträd. ICM erbjuder utmärkta möjligheter att kombinera teoretisk och experimentell forskning. Vid ICM finns ett 50-tal bioinformatiker, data stewards och systemutvecklare, vilket skapar en excellent miljö för dataanalyser. För mer information om de olika forskningsprogrammen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi hänvisas till www.icm.uu.se.

Institutionen för ekologi och genetik (IEG) välkomnar DDLS-sökande till vår internationellt kända forskningsmiljö inom ekologi och evolution kopplat till biodiversitet. Forskningen kan omfatta processer på alla nivåer och från alla livets domäner, från molekyler till ekosystem, och gäller teman som molekylär evolution, anpassning, artbildning, populationsgenetik, bevarandebiologi, makroekologi och global biogeokemi. Utöver tidigare definierade dataströmmar välkomnar vi storskaliga analyser av organismer eller livsmiljöer, baserat på till exempel miljöövervakningsprogram, automatiska sensorer, och fjärranalys. För mer information om denna inriktning och institutionen för ekologi och genetik hänvisas till www.ieg.uu.se.

- Institutionen för organismbiologi (IOB) välkomnar kandidater för DDLS positionen som undersöker diversitet, genomik och egenskap med data-drivna beräkningsmetoder. IOB erbjuder en excellent forskningsmiljö med framgångsrika forskningsprogram som fokuserar på evolution, genomik och samspelet mellan arv och miljö i modellorganismer, inkl. människan. Vårt arbete inkluderar ämnesöverskridande teman och infrastruktur genomik, epigenomik, bildanalys, paleontologi, arkeologi och evolution. För mer information om våra inriktningar och om IOB, se www.iob.uu.se.

- Institutionen för kemi - BMC välkomnar sökande till en DDLS-position. Vår forskning inkluderar experimentell forskning, bioinformatik och beräkningskemi, och vi erbjuder en bred infrastruktur. Vid institutionen bedrivs internationellt ledande tvärvetenskaplig forskning som syftar till en bättre förståelse för hur molekylära interaktioner styr våra celler. De evolutionära aspekterna spänner från evolution av nya mikroproteiner och hur proteiners funktion uppstår och diversifieras, till hur läkemedelsresistens uppstår hos bakterier och virus. För mer information, se www.kemi.uu.se/bmc.

- Institutionen för geovetenskaper. Datadriven paleobiologi inkluderar forskning som kopplar samman storskaliga mönster av förändringar av biologisk mångfald över tid och plats, med miljö-, och klimatförändringar. Forskningen kan omfatta både marina och landlevande organismer. Det övergripande målet är att öka förståelsen för hur biologisk mångfald förändrats under jordens historia samt sammanlänka detta till dagens förändringar i biologisk mångfald och framtida utmaningar och scenarier. Forskningsområdet ingår som en del av det bredare ämnet paleobiologi och bör betona maskininlärning och modellering, samt utnyttja de enorma databaser som genereras genom borrning av havssediment och studier av sammansättningen av organismer på land. För mer information, se www.geo.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter:

 • Forskning, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Den sökande förväntas forska inom datadriven evolution och biodiversitet.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta en mindre del administrativa uppgifter, då den anställde förväntas bidra kollegialt till forsknings- och utbildningsmiljön inom programmet, institutionen och UU i stort. 

 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

 

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom ett område som använder storskalig, biologisk data för studier av evolutionsbiologi och/eller biodiversitet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk erfarenhet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom datadriven evolution och biodiversitet. Särskild vikt kommer tillmätas meriter som kombinerar biologi, datavetenskap och matematik.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning och handledning inom datadriven evolution och biodiversitet.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt, och då särskilt förmågan att bygga upp och leda en egen forskargrupp, rekrytera och handleda doktorander och postdoktorer, och erhålla externa forskningsanslag.

Övrig skicklighet: Dokumenterad förmåga till framgångsrikt vetenskapligt samarbete.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 år. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: sektionsdekan biologi prof. Mattias Jakobsson, 070-1679757; mattias.jakobsson@ebc.uu.se

 

Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2023, UFV-PA 2023/2668.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2668
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-27
Sista ansökningsdag 2023-10-16

Tillbaka till lediga jobb