Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Vår forskning och utbildning omfattar olika perspektiv på kön och genus samt andra maktdimensioner. Centrum är en excellent miljö för forskning och utbildning, och har en stark internationell och tvärvetenskaplig profil. Närmare 40 forskare är anställda eller affilierade med Centrum, och deras forskning spänner över många olika forskningsfält, över 20 discipliner och alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå. I Centrums forskarutbildning är för närvarande tio doktorander verksamma. Ett tiotal lärare arbetar här, varav fyra professorer. Läs mer om vår forskning här: gender.uu.se/forskning

Denna professorsrekrytering är en strategisk satsning på forskningområdet digitalitet och genus som är under uppbyggnad vid Centrum, i och med den VR-finansierade forskarskolan Genus, humaniora och digital kultur (start HT2023), och inom projekt med fokus på till exempel AI och speldesign, samt forskargruppen Technologization of the Everyday. Centrum söker dig som är beredd att fortsätta att bygga upp och vidareutveckla detta forskningsområde i samarbete med kollegorna vid Centrum, relevanta delar av Uppsala universitet, samt med nationella och internationella nätverk.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Genusvetenskap med inriktning mot digitalitet, digitala metoder och genusstudier om vetenskap och teknik.

Arbetsuppgifter
Den som anställs som professor har ett övergripande ansvar för att utveckla forskningen och forskarutbildningen vid Centrum, i samarbete med övriga professorer. Detta innebär att utveckla forskningsfältet, medverka i, planera och leda forskningsprojekt, aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning, samt att utveckla tvär- och mångvetenskapliga samarbeten och aktiviteter med övriga fakulteter och vetenskapsområden inom universitetet, likväl som med externa partners, nationellt och internationellt. Ansvarsområden inbegriper även kommunikation och information om forskning, samt att representera ämnet i olika sammanhang. Undervisning, handledning och kursutveckling inom olika utbildningsnivåer är också en del av anställningen.

Innehavaren av anställningen ska vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på Centrum (exempelvis föreståndare, studierektor för forskarutbildningen) som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, och som visat avsevärd vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är: förmåga att arbeta för ämnets och forskningsfältets bästa, och för Centrums bästa; dokumenterad förmåga att samarbeta med och stötta kollegor, en stark ansvarskänsla och en förmåga att anta ledarroller inom forskningsfältet och i forskning. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten och ledningsskickligheten. Även pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet kommer att ges vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom genus och digitalitet, genusstudier om vetenskap och teknik. Vikt kommer också att läggas vid kvalifikationer som rör digitala metoder och metoder inom genusstudier.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas stor betydelse.

Visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse; detta gäller även förmågan att presentera forskning i populärvetenskaplig form.

Som bedömningsgrund för denna anställning kommer fakulteten också att lägga vikt vid sökandens planer avseende framtida forskning. Sökande ska därför inkomma med en särskild redogörelse för planerad forskning, i vilken framgår hur tänkta projekt kommer att stärka och/eller förnya forskningen vid Centrum såväl som fakulteten i sin helhet.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av kursutveckling, undervisning och handledning på forskautbildningsnivå.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings-anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Erfarenhet av ledarskap, vilket demonstreras exempelvis genom att ta ansvar för en enhet (institution, centrum, ämnesgrupp) och/eller leda större forskningsprogram eller nätverk är meriterande.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna (forsknings)gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Ansökningsbrev
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av ledarskaps- och administrativa meriter
 • Redovisning av ev. andra meriter
 • Publikationsförteckning
 • En lista över de 10 vetenskapliga arbeten som åberopas
 • Åberopade publikationer i fulltext
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering, samt över hur kandidaten vill utveckla områden genus och digitalitet/teknik, om den får tjänsten som professor vid Centrum
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Rekryteringsgruppen kommer att använda intervjuer och referenstagning vid denna rekrytering.

För ytterligare information se Uppsala universitets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer (HISTFILFAK 2022/66).

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndaren, professor Helena Wahlström Henriksson, 018 - 4717298; helena.henriksson@gender.uu.se.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala. Den som får anställningen förväntas tillbringa merparten av arbetstiden i Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2024, UFV-PA 2023/3194.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3194
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-10-11
Sista ansökningsdag 2024-01-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb