Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita) i Stockholm inbjuder härmed sökande till en biträdande universitetslektorstjänst inom området för teoretisk kvantinformation. Tjänsten ingår inom the Wallenberg Initiative on Networks and Quantum Information (WINQ) vid Nordita med anställning som biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största institutioner med runt 400 anställda, varav cirka 125 är doktorander. Institutionen bedriver världsledande forskning och utbildning inom både teoretiska och experimentella fysikämnen och har ett utbrett samarbete med omvärlden. Forskningsverksamheten är organiserad i 10 avdelningar som spänner allt från det oerhört lilla till det extremt stora i, till exempel, energiforskning, klimatutveckling, nya material och universum. Detta hela spektrum av forskningsaktiviteter är också reflekterat i institutionens kurser och utbildningsprogram. Varje år läser ungefär 2 500 studenter kurser på grund och avancerad nivå vid institutionen. För mer information, www.physics.uu.se. Tjänsten är förlagd inom avdelningen för Materialteori, vilken erbjuder en världsledande miljö för forskning inom kvantmateriens teori och materialteori, med intressen som spänner från starkt korrelerade och topologiska materialfaser och kvantinformation, till atomära spinnsimulationer och första-princip-beräkningar av en många olika komplexa och funktionella material. Avdelningen består för närvarande av ungefär 90 forskare, av vilket cirka en tredjedel är doktorander.

Nordita grundades 1957 i Köpenhamn, Danmark och flyttade till AlbaNova universitetscenter i Stockholm i januari 2007, med både Stockholm universitet och Kungliga Tekniska Högskolan som värd. Forskningen vid Nordita spänner över ett stort område inom modern teoretisk fysik, inkluderande astrofysik, biologisk fysik, kondenserade materiens fysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, kvantinformation, högenergifysik och statistisk fysik/komplexa system. Forskningen av de lokalt anställda forskarna kompletteras av Nordita Scientific Programs, som för samman grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika projekt under längre tid. Det finns också utmärkta möjligheter för samarbete med forskare vid de lokala universiteten.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Tjänsten ingår inom the Wallenberg Initiative on Networks and Quantum Information (WINQ) vid Nordita i Stockholm. WINQ är en del av ett ambitiöst, långtgående initiativ för framtida informationsteknologier finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). WINQs mål, över de närmsta åren, är att utveckla forskningsaktiviteter runt teori inom kvantinformation och komplexa nätverk. Den omgivande cirkeln av idéer inkluderar kvantdatorer, maskininlärning och “big data”. WINQ-initiativet är en större investering inom teoretisk fysik som komplimenterar de strategiska satsningarna från KAW inom artificiell intelligens (WASP) och kvantteknologi (WACQT), med vilken WINQ-medlemmar kommer interagera via gemensamma aktiviteter inom Sverige. WINQ-initiativet bidrar med både tjänster vid Nordita och stöd för besökare och workshops.

Områden av intresse inkluderar teoretisk kvantinformationsvetenskap och spänner, men är inte begränsade av, kvantinformationsteori, felkorrektioner, tensornätverk, maskininlärning, kvantalgoritmer, kvantkontroll, kvantsimulationer, gränssnittet mellan kvantinformation och mångpartikelteori, icke-jämviktsfaser av kvantmateria, kvantnätverk och kvantsensorer.

Målet med tjänsten är att etablera en energisk och välfinansierad forskargrupp inom teoretisk kvantinformationsvetenskap inom WINQ vid Nordita och vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till forskning räknas uppgifter såsom, men ej begränsat till, publicering i internationella tidskrifter av högsta kvalitet, presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser och skrivande av forskningsansökningar till externa forskningsfinansiärer. Tjänsten kan inkludera administrativa och ledningsuppdrag vid avdelningen och/eller institutionen.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen inkluderar aktiv medverkan inom WINQ-projektet vid Nordita och innebär ett substantiellt tidsåtagande i både Stockholm och Uppsala.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen inom fysik eller närliggande fält. Sökande måste ha postdoktoral erfarenhet vid anställningstiden. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Kurser på kandidatnivå ges oftast på svenska, medan de flesta kurser på master- och doktorandnivå ges på engelska. Stöd kan ges till nyanställda för att lära sig svenska.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighetvilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom teoretisk kvantinformationsvetenskap. Områden av intresse inkluderar, men är inte begränsat av, kvantinformationsteori, felkorrektioner, tensornätverk, maskininlärning, kvantalgoritmer, kvantkontroll, kvantsimulationer, gränssnittet mellan kvantinformation och mångpartikelteori, icke-jämviktsfaser av kvantmateria, kvantnätverk och kvantsensorer. Dessutom kommer vikt läggas vid kapaciteten att planera, initiera, organisera, leda, och utveckla forskning, samt förmågan att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter i undervisning på grund och avancerad nivå inom teoretisk fysik eller kvantinformationsvetenskap.

Administrativ skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samverkansskicklighet
Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Övrig skicklighet
Postdoktorserfarenhet från en annan forskningsmiljö än vid doktorandstudierna är en merit.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad längre än 6 månader. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm, Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Annica Black-Schaffer, telefonnummer: 076-7950649, e-post: annica.black-schaffer@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2023, UFV-PA 2023/1552.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala, Stockholm
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1552
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-08-09

Tillbaka till lediga jobb