Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Vid litteraturvetenskapliga institutionen bedrivs utbildning inom litteraturvetenskap, retorik och ämnet Svenska, samt forskning inom litteraturvetenskap, retorik och ämnesdidaktik.

Forskningen inom litteraturvetenskap i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både teoretiska frågeställningar och historiska eller samtida material. Information om institutionen finner du på http://www.littvet.uu.se.

Arbetsuppgifter
Undervisning och handledning i ämnet litteraturvetenskap på grundnivå samt avancerad nivå, huvudsakligen inom ramen för ämnet Svenska i lärarutbildningen. Handledning och undervisning inom forskarutbildningen i litteraturvetenskap kan även förekomma. Forskning ingår i tjänsten. Däri innefattas att bedriva självständig forskning av hög kvalitet, att delta i institutionens forskningsmiljöer samt i det nationella och internationella forskarsamhället, att samverka med det omgivande samhället och att aktivt ansöka om externa forskningsmedel. Anställningen kan komma att innefatta programansvar liksom ledningsuppdrag. Kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan ingå i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller närliggande ämnen, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom mycket god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ samt god förmåga att genomföra, följa upp och utveckla verksamheten i samverkan med institutionen.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt. Även ledningsskicklighet och administrativ skicklighet ska tas i beaktande.

Vetenskaplig skicklighet avser litteraturvetenskaplig forskningsmeritering. Ämnesdidaktiska forskningsmeriter är särskilt meriterande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället är också meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Erfarenheter från gymnasieskolan är ett exempel på en sådan verksamhet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid breda undervisningsmeriter inom lärarutbildningen. Bedömning av den pedagogiska skickligheten avser erfarenhet av undervisning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Erfarenhet av doktorandhandledning är också meriterande.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (högst fem)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner

För ytterligare information se historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (HISTFILFAK 2020/66).

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jon Viklund, jon.viklund@littvet.uu.se och studierektor AnnaCarin Billing, annacarin.billing@littvet.uu.se.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2023.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024
Löneform lön tills vidare
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1366
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-12
Sista ansökningsdag 2023-05-29

Tillbaka till lediga jobb