Faculty of Languages

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Den språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bedriver forskning och utbildning i ett stort antal olika språk och språkrelaterade ämnen. Fakultetens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt lingvistik och datorlingvistik. Fakultetens fyra institutioner erbjuder således ett flertal fruktbara och internationella studie- och forskningsmiljöer för studenter, doktorander och forskare.

Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet 

Arbetsuppgifter

Den nationella forskarskolan ”Tidiga språk, digital filologi” (DigPhil) utlyser sammanlagt fyra doktorandplatser i något av följande ämnen: datorlingvistik, engelska, grekiska (antik och bysantinsk), lingvistik eller nordiska språk. Forskarskolan är ett nationellt samarbete med Lunds universitet och Stockholms universitet. Sammanlagt kommer tio doktorander att anställas vid de tre lärosätena.

Syftet med DigPhil är att skapa en stark och tidsenlig forskarutbildningsmiljö i tidiga språk (fram till och inklusive 1700-talet), där moderna filologer utbildas i disciplinära traditioner samtidigt som de får en solid kompetens i datorlingvistik. Forskarskolan utgår från en bred definition av filologi som en integrerad vetenskap om språk och texter i deras historiska sammanhang. Filologi utgör fortsättningen på en tradition som grundades i biblioteket i Alexandria på 200-talet f.v.t. och består i en dynamisk och tvärvetenskaplig samverkan mellan textkritik och bokhistoria, historisk lingvistik, olika former av textanalys (metrik, retorik, narratologi osv.) och hermeneutik. Digitala metoder och verktyg kan utvecklas och tillämpas inom alla dessa områden, t ex genom användning av AI för att återställa fragmentariska texter, genomföra datorberäkningar inom komparativ historisk lingvistik, utföra automatiserad stilometri eller berättarteknisk analys, eller läsa och extrahera fakta från texter med datautvinningsmetoder.

För mer information, se https://www.lingfil.uu.se/forskning/digphil.

 

Kvalifikationskrav
Behörig är den som har avlagt examen på avancerad nivå inom datorlingvistik (språkteknologi), engelska, grekiska, lingvistik eller nordiska språk/svenska; eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng; eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningskriterier

Det planerade avhandlingsprojektet ska falla inom ramen för forskarskolans inriktning – filologiskt och digitalt – och beskrivas i den avhandlingsplan som bifogas ansökan (se nedan). Bedömningen av ansökningarna kommer att göras med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier: projektets vetenskapliga kvalitet, originalitet, sökandes kompetens och genomförbarhet.

Ansökan skall innehålla:

  • Ett brev där den sökande kort presenterar sig och specificerar det forskarutbildningsämne som den sökande önskar bli antagen till, antingen datorlingvistik,engelska, grekiska, lingvistik eller nordiska språk (högst en sida);
  • Det gemensamma språket i DigPhil kommer att vara engelska. Vi ber därför den sökande att ange nivå på engelska, helst genom betyg/intyg eller motsvarande;
  • Ett CV innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning inklusive en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (ii) en förteckning över akademiska publikationer (om några), och (iii) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (högst fyra sidor);
  • Examensbevis och/eller registerutdrag eller motsvarande dokumentation av behörighet;
  • Den sökandes magisteruppsats/examensarbete (eller motsvarande). Om det inskickade examensarbetet är författat på annat språk än engelska, ska sökande författa en sammanfattning på 3–5 sidor på engelska;
  • En preliminär forskningsplan som (i) formulerar en forskningsfråga inom ämnet enligt ovan, (ii) beskriver metodologi och arbetsplan, och (iii) kontrasterar de förväntade resultaten gentemot det rådande forskningsläget (högst fem sidor inklusive referenser);
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Vi ser gärna att ansökan författas på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse, senast 2024-01-01. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ingela Nilsson, ingela.nilsson@lingfil.uu.se, Beata Megyesi, beata.megyesi@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2023, UFV-PA 2023/1304.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 10
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1304
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-17
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb